Bergholtz Klockgjuteri

Bergholtz Klockgjuteri automatiserade lucköppningarna – till glädje inte minst för ringaren och skomakaren Svanberg.

Translation/Översättning, eng-sv (under bearbetning)

Page 1 Sidan 1

TEST YOUR HEALTH
TESTA DIN HÄLSA
 
1. What the device measure, page 2
1. Vad enheten mäter, sidan 2
 
2. Instructions for use, page 4
2. Bruksanvisning, sidan 4
 
3. Vitality, page 7
3. Vitalitet, sidan 7
 
4. Short history of the energy of life, page 14
4. Kort historik om livets energi, sidan 14
 
5. The story of the vitality meter, page 21
5. Berättelsen om vitalitetsmätaren, sidan 21
 
6. Still the brain makes thing move, page 27
6. Alltjämt gör hjärnan att något flyttas, sidan 27
 
7. International invention awards, page 30
7. Internationella uppfinnarutmärkelser, sidan 30
 
8. Dr. George Egely's biography, page 35
8. Dr. George Egely's biografi, sidan 35
 

Page 2 Sidan 2
2 2
1. What the device measure
1. Vad enheten mäter
 
The latest scientific research, consistenly prove that our universe is fundamentally made of
Den senaste vetenskapliga forskningen, consistenly bevisa att vårt universum är i grunden gjord av
 
energy.
energi.
 
People that utilize alternative medical treatments and/or are interested in holistic
Människor som använder alternativa medicinska behandlingar och/eller är intresserad av holistisk
 
healing therapies methods are probably familiar with the using energetic healing therapies for
helande terapier metoder är förmodligen bekant med hjälp av energiska helande terapier för
 
health enhancement purpose.
hälsoförbättring syfte.
 
Both western and Chinese medicines study the same object – the human body.
Både västerländsk och kinesisk medicin studera samma objekt - den mänskliga kroppen.
 
They aim to
De syftar till att
 
discover what we are realy like, why we sometimes get ill, how the illnesses develop and upptäcka vad vi verkligen är, varför vi ibland bli sjuk, hur sjukdomar utvecklas och
 
change, how can we combat and prevent them.
förändring, hur kan vi bekämpa och förebygga dem.
 
The results of these studies however are very
Resultaten från dessa studier är dock mycket
 
different from each other.
skiljer sig från varandra.
 
In western medicine we have constructed our picture of the anatomy using the very latest
I västerländsk medicin har vi konstruerat vår bild av anatomin med den allra senaste
 
scientific technology.
vetenskaplig teknik.
 
We use such knowledge in finding cures for various diseases, whether
Vi använder sådan kunskap att hitta botemedel för olika sjukdomar, vare sig
 
through antibiotics for infections, creams for skin problems, inhalers for expiratory
genom antibiotika mot infektioner, krämer för hudproblem, inhalatorer för utandnings
 
conditions, and antiacid medicine for stomach problems.
villkor och antiacid medicin för magproblem.
 
Such method may have previously
Ett sådant förfarande kan ha tidigare
 
worked on ocassion, but not any more.
arbetade på ocassion, men inte nu längre.
 
More over, this is not to mention the fact that we are
Mer över, är det inte att tala om det faktum att vi är
 
almost totally defenceless against viral infections.
nästan helt försvarslös mot virusinfektioner.
 
Why is this so?
Varför är det så?
 
Scientifically justified knowledge of the human body should we not be able to
Vetenskapligt motiverade kunskap om den mänskliga kroppen ska vi inte kunna
 
obtain more satisfactory treatment results?
få mer tillfredsställande behandlingsresultat?
 
t is here that we must revert to the basics, the
Det är här som vi måste återgå till grunderna, den
 
fundations of our knowledge and theories about aour human body.
fundament av vår kunskap och teorier om aour människokroppen.
 
In western medicine, this
I västerländsk medicin, detta
 
knowledge is derived from the study of dead specimens and dead human tissue.
kunskap kommer från studier av döda exemplar och död mänsklig vävnad.
 
The Derived
information we get from these dead samples do not represent all that which could be derived information som vi får från dessa döda prov inte representerar allt det som kan härledas
 
from living humans.
från levande människor.
 
Therefore, it is understandable that in transfering our knowledge based
Därför är det förståeligt att överföra vår kunskapsbaserade
 
on dead samples to the process of developing cures for problems of living persons, we cannot
på döda prover till processen med att utveckla botemedel för problem med levande personer, vi kan inte
 
expect the results to be very satisfactory.
förvänta resultaten vara mycket tillfredsställande.
 
Here, the question what the difference is between that of a dead and living body.
Här, vad skillnaden är frågan mellan den av en död och levande kropp.
 
Of course
Självklart
 
the difference appears to be trivial, buti n terms of western anatomical analysis both states are
Skillnaden verkar vara trivialt, Buti n gäller västra anatomiska analysen båda staterna är
 
essentially the same.
väsentligen samma.
 
Chinese medicine would respond by saying that the dead body is one
Kinesisk medicin skulle svara med att säga att den döda kroppen är en
 
without energy and a living body is one with energy .
utan energi och en levande kropp är en med energi.
 
In otherwords, the dead body is one
Med andra, är den döda kroppen en
 
where energy is missing, and in losing all its energy a living body dies.
där energi saknas, och förlora all sin energi en levande kropp dör.
 
In Chinese medicine,
I kinesisk medicin,
 
this energy is called QI (or Ch'i , in japanese it's Ki ).
denna energi kallas QI (eller Ch'i i japanska det Ki).
 
It is roughly translated to mean an air-
Det är ungefär översättas betyda en luft
 
like substance or life-power.
liknande substans eller livs makt.
 
Variously translated using terms like vital force and internal
Omväxlande omräknas termer som livskraft och intern
 
energy, it is the name for a type of invisile power that circulates through the human body. energi är det namnet på en typ av invisile kraft som cirkulerar genom människokroppen.
 
The De
incorporation of the concept of this energy is the fundamental difference between the inkorporering av begreppet av denna energi är den grundläggande skillnaden mellan den
 
ideologies of western and chinese medicine.
ideologier av västra och kinesisk medicin.
 
In chinese medicine the QI is considered a major
I kinesisk medicin QI anses vara en viktig
 
constituent of the finctions in both, even though, admittedly, it cannot be directly seen. beståndsdel i finctions i båda, även om visserligen kan det inte direkt ses.
 
In Chinese medicine the QI has two most important aspects.
I kinesisk medicin QI har två viktigaste aspekterna.
 
Firstly, it must be in a state of
För det första måste det vara i ett tillstånd av
 
flux and always be in this state.
flux och alltid vara i detta tillstånd.
 
If this QI movement is too slow or in wrong direction, it will
Om detta QI rörelse är för långsam eller åt fel håll, kommer det
 
result in illness.
resultera i sjukdom.
 
Secondly, the QI must be in a constant balance.
För det andra måste QI vara i ett konstant balans.
 
That is, there must not be too
Det vill säga, det får inte vara för
 
much or too litle.
mycket eller för litle.
 
In fact the QI can be stimulated through acupuncture or going exercises, blocked by bad
I själva verket QI kan stimuleras genom akupunktur eller gå övningar, blockerats av dåligt
 
posture, enhanced with a proper diet, and depleted by stress, illness, and negative emotions.
hållning, förstärkt med en riktig kost och utarmat av stress, sjukdom, och negativa känslor.
 
We can't see it, nor is it visible indirectly to the tools of medical science, but many people Vi kan inte se det, inte heller är den synlig indirekt verktyg för medicinsk vetenskap, men många människor
 
consider it every bit as real as air or blood.
anser att det är precis lika verklig som luft eller blod.

Page 3 Sidan 3
3 3
There is a small, strange-looking plastic box, a device that measures QI .
Det finns en liten, konstigt utseende plastlåda, en apparat som mäter QI.
 
Ont he top of the box
Ont han upp i rutan
 
was a gearlike wheel, giving the device the overall look of a miniature, high-tech phonograph.
var en växelliknande hjul, vilket ger enheten den övergripande utseendet på en miniatyr, högteknologisk fonograf.
 
Supposedly, when you bring your hand near the device, the wheel spins faster or slower ont Förmodligen, när du tar din hand nära enheten, snurrar hjulet snabbare eller långsammare ont
 
he amount of QI you have.
Han mängd QI du har.
 
It's called an EGELY WHEEL .
Det kallas en Egely HJUL.
 
The Egely Wheel is the brainchild of Hungarian
Den Egely Wheel är en skapelse av ungerska
 
scientist Dr. George Egely.
forskaren Dr George Egely.
 
He developed what he
Han utvecklade vad han
 
calls a VITALITY METER based on a very
anropar en VITALITET mätare baserad på en mycket
 
lightweight wheel with a specially designe low-friction
lättviktshjul med en speciellt designe med låg friktion
 
pivot.
svänga.
 
As for the electronics, those are used to provide
När elektroniken, är de som används för att tillhandahålla
 
a visual and/or audio indication of the wheel's speed.
en visuell och / eller ljudindikering av hjulets hastighet.
 
There is nothing connecting physically to the wheel
Det finns inget att ansluta fysiskt till hjulet
 
at all.
alls.

Page 4 Sidan 4
4 4
2. Instructions for use 2. Bruksanvisning
This device is probably the most serious toy or the most playful serious thing you have ever Denna enhet är förmodligen den allvarligaste leksak eller den mest lekfulla allvarlig sak du någonsin
seen. You can measure and increase your own life energy level . sett. Du kan mäta och öka ditt eget liv energinivån. It is very simple to use, Det är mycket enkelt att använda,
you can try it right now without even going through all the instructions. du kan prova det just nu utan att ens gå igenom alla instruktioner.
1. Take off the transparent plastic cover. (First move it a little by pressing it down slightly 1. Ta bort den genomskinliga plasthöljet. (Första flytta den lite genom att trycka ned något
with your thumb above the "EGELY WHEEL" inscription, then lift it carefully so as not to med tummen över "Egely WHEEL" inskrift, lyft sedan försiktigt så att inte
hurt the sensitive bearing of the wheel.) skada den känsliga lagret av hjulet.)
2. Turn on the device with the switch on the left side. 2. Slå på enheten med strömbrytaren på vänster sida. (In the middle position only the LEDs (I mittläget endast lysdioderna
will indicate the rotation number of the wheel. kommer att indikera rotations antalet hjulet. If you move the switch further up, a beeping Om du flyttar växeln högre upp, en pipande
sound will also be heard.) Ljudet kommer också att höras.)
3. Put one of your hands around the vitality meter as you see on the pictures above. 3. Placera en av dina händer runt vitalitet mätaren som du ser på bilderna ovan. Try to Försök
surround it with your fingers and palm as much as possible. omge det med fingrarna och handflatan så mycket som möjligt. You can touch the device, but be Du kan trycka på enheten, men
careful not to touch the wheel. noga med att inte röra hjulet.
4. Tighten your fingers slightly, relax and concentrate. The sensor wheel will start to rotate 4. Dra åt fingrarna något, slappna av och koncentrera sig. Sensorn hjulet börjar rotera
with a speed corresponding to your energy level. med en hastighet som motsvarar din energinivå. The electronic indicator will show your Den elektroniska indikatorn kommer att visa din
vitality level. vitalitet nivå. One LED shows the maximum value you have reached since the beginning of En LED visar det högsta värdet du har nått sedan början av
the measurement, the other LEDs show the momentary rotation number of the wheel. mätningen, de andra lysdioder visar den momentana rotations antalet hjulet.
After trying it for a few minutes, you will notice that by using your willpower and being Efter att ha provat det några minuter, kommer du att märka att genom att använda din viljestyrka och att
in a different state of mind you can influence the speed of the rotating wheel. It will i en annan sinnesstämning du kan påverka hastigheten hos det roterande hjulet. Det kommer
change directions as you try it with each hand separately. ändra riktning när du prova med varje hand separat. Of course, to understand more Naturligtvis, för att förstå mer
precisely what is being measured it is useful to read the instructions. exakt vad som mäts är det nyttigt att läsa instruktionerna. But first, it's worth trying Men först är det värt att försöka
the machine and playing with it for a while. maskinen och leka med det ett tag.
The vitality meter should be used as shown above. Vitaliteten Mätaren bör användas som visas ovan. Care should be taken to place the device Försiktighet bör vidtas för att placera enheten
only on a horizontal base or table, otherwise, it doesn't function well because the sensor endast en horisontell bas eller tabell, annars inte fungerar det väl eftersom sensorn
wheel could get caught in the mechanism. hjul kan fastna i mekanismen. If possible, use it only at room temperature . Om möjligt, använd endast vid rumstemperatur. In I
cold or extremely hot weather, wrong results can be measured. Do not use it in drafty rooms kallt eller extremt varmt väder, fel resultat kan mätas. Använd den inte i dragiga rum
as this can disturb the measuring procedure by turning the wheel without detection or eftersom detta kan störa mätprocedur genom att vrida ratten utan upptäckt eller
measurement of your bioenergy. mätning av din bioenergi. Strong light, eg sunshine or reading lamp, might disturb Starkt ljus, t.ex. solljus eller läslampa, kan störa
the electronic indicator. den elektroniska indikatorn.

Page 5 Sidan 5
5 5
The simplest bioenergy or vitality measuring can be done with our hands. Den enklaste bioenergi eller vitalitet mätning kan göras med våra händer. Put one of your Placera en av dina
hands firmly around the device as seen above, tighten your fingers and muscles slightly. händer ordentligt runt enheten som framgår ovan, dra fingrarna och muskler något.
Bend your wrist as much as possible. Concentrate for a while and about 30-60 seconds later Böj handleden så mycket som möjligt. Koncentrera dig på ett tag och ca 30-60 sekunder senare
the wheel will start to rotate, generally in the directions of the fingers. hjulet börjar att rotera, i allmänhet i riktningarna för fingrarna. For some, especially För vissa, särskilt
for left-handers, it can work the other way around in which case turning in the opposite för vänsterhänta, kan det fungera tvärtom, i vilket fall vända i motsatt
direction from the fingers will occur. riktning från fingrarna kommer att inträffa.
After a short study we will feel that we can change the revolution number in accordance with Efter en kort undersökning kommer vi att känna att vi kan ändra varvtalet i enlighet med
our state of mind. vår sinnesstämning. It is best to make the first attempts alone without any interference. Det är bäst att göra de första försöken ensam utan någon inblandning.
We can see then that the revolution number of the wheel is greatly dependent on our fitness Vi kan se då att varvtalet hos hjulet är i hög grad beroende av vår kondition
and concentrating abilities and always reflecting our present condition. och koncentrera förmågor och alltid speglar vår nuvarande skick. Early in the morning, Tidigt på morgonen,
just after waking up or just before going to sleep, or when we are tired the revolution number strax efter uppvaknandet eller strax innan du somnar, eller när vi är trötta varvtalet
and the value of our vitality is low. och värdet av vår livskraft är låg. The greatest values usually can be expected to be De största värdena vanligtvis kan förväntas vara
measured during the morning period or early in the afternoon. mätt under morgonen perioden eller tidigt på eftermiddagen. It is very important to find and Det är mycket viktigt att hitta och
learn in which mental state you can reach the maximum value of revolution numbers. lära där mentala tillstånd kan du nå det högsta värdet för revolution nummer. (We are (Vi är
always interested in this maximum value. alltid intresserad av denna maximala värde. It's like weight-lifting where the maximum value Det är som tyngdlyftning, där maxvärdet
of weights you lift shows your capability.) This state can be achieved in between complete vikter du lyfter visar din förmåga.) Detta tillstånd kan uppnås mellan fullständig
relaxation and intensive concentration, in a relatively narrow range. avslappning och intensiv koncentration, i ett relativt snävt intervall. The easiest way to Det enklaste sättet att
reach this state of mind, which is similar to a meditational state, is if we think about our nå detta sinnestillstånd, som liknar en meditations tillstånd, är om vi tänker på vår
favourite music or imagine an activity that we would be happy and relieved to do. favoritmusik eller föreställa sig en aktivitet som vi gärna och lättad över att göra. This is the Detta är den
mental state where our body functions best, and where our problems do not interfere. mentalt tillstånd där vår kropp fungerar bäst, och där våra problem inte stör. This is Detta är
when the greatest energy is generated in us and it shows up clearly in the results. när den största energin alstras i oss och det visar upp tydligt i resultaten. It's worth Det är värt
trying it with both hands separately. försöker det med separat båda händerna. Usually we'll experience that the outcome is different, Vanligtvis kommer vi upplever att resultatet är annorlunda,
some will find that the revolution number will be higher by trying it with the right hand and några kommer att tycka att varvtalet blir högre genom att försöka den med höger hand och
others will get higher results by using their left hand. andra kommer att få högre resultat genom att använda sin vänstra hand.
Don't make measurements too many times and for extended periods of time, vecause it Gör inte mätningar för många gånger och under längre tidsperioder, vecause det
may exhaust you (2-3 times a day for 10-15 minutes at most). kan uttömma dig (2-3 gånger om dagen i 10-15 minuter vid de flesta).
The Egely Wheel Recorder (EWR) Den Egely Wheel Recorder (EWR)
The E gely W heel R ecorder ( EWR ) is a version of the Egely Wheel Vitality Meter developed E gely W häl R ecorder (EWR) är en version av Egely Hjul Vitalitet Meter utvecklade
to make it possible to record the data of bioenergy measurements, to display them and to att göra det möjligt att registrera uppgifter om bioenergimätningar, för att visa dem och
perform statistical analysis of them.The EWR consists of two parts: utföra statistisk analys av them.The EWR består av två delar:
1. Physical connection: USB port 1. Fysisk anslutning: USB-port
2. Software: the EWR program 2. Software: EWR programmet
The EWR can be used with Egely Wheel Vitality Meters supplied with jack sockets. EWR kan användas med Egely Wheel Vitalitet Mätare medföljer jackuttag. The De
serial interface must be plugged in a free serial port of the computer. seriellt gränssnitt måste anslutas i en ledig serieport på datorn.
The EWR program can be used under Microsoft Windows XP with at least 2 Mbytes of EWR Programmet kan användas under Microsoft Windows XP med minst 2 MB
memory. minne.
When displaying measurements the rotation number per minute, which is a measure of our Vid visning mätningar rotationsantalet per minut, vilket är ett mått på vår
bioenergy level, is shown as a function of elapsed time in minutes. bioenergi nivå, visas som en funktion av förfluten tid i minuter.

Page 6 Sidan 6
6 6

Page 7 Sidan 7
7 7
3. Vitality 3. Vitalitet
The measured value is called VQ, vitality quotient. This is a comparison value which shows Det uppmätta värdet kallas VQ, vitalitet kvoten. Detta är ett jämförelsevärde som visar
how our actual bioenergy, or vitality level is in comparison with the average. Unlike the hur våra faktiska bioenergi, eller vitalitet nivå i jämförelse med genomsnittet. Till skillnad från
intelligence quotient, IQ, where there isn't a great difference between two people (even the intelligenskvot, IQ, där det inte finns en stor skillnad mellan två personer (även
measures are not exact), the vitality quotient can be measured objectively and differences can åtgärder inte exakt), kan vitaliteten kvoten mätas objektivt och skillnader kan
vary greatly. variera kraftigt. In some cases, the intelligence quotient can be influenced to be different for the I vissa fall kan den intelligenskvot påverkas att vara olika för den
same person. samma person. Tiredness or nervousness could make the results worse, but experiences show Trötthet eller nervositet kan göra resultaten sämre, men erfarenheter visar
that by listening to pleasant music, the level of IQ might increase. att genom att lyssna på trevlig musik, kan nivån på IQ öka. Even more factors can Ännu fler faktorer kan
influence the VQ level. påverka VQ nivå. (We will return to this in more detail later.) The table underneath (Vi återkommer till detta mer i detalj senare.) I tabellen under
shows the evaluation and the comparisons of the vitality quotients at our best form, visar utvärderingen och jämförelser av vitalitet kvoterna på vår bästa formen,
maximum performance. maximal prestanda.
Period of incubation of illnesses, nervousness, worries or tiredness, weather fronts, cold Inkubationstid av sjukdomar, nervositet, oro eller trötthet, väderfronter, kall
weather or great heat strongly decrease the vitality level. But, when these are over, the väder eller stark hetta kraftigt minska vitalitet nivå. Men när det är över,
level should become normal again. nivå bör bli normal igen. The above values correspond to people between the ages Ovanstående värden överensstämmer med personer i åldrarna
14-60. Large differences could occur depending on your build, mentality and life habits. 14-60. Stora skillnader kan förekomma beroende på din bygga, mentalitet och levnadsvanor.
Measuring the vitality can be done not only close to the hands (although that is the simplest Mätning av vitalitet kan ske inte bara nära till hands (även om det är den enklaste
and the most practical method) but also at the elbows, knees, legs or above the head. och den mest praktiska metoden) utan också på armbågar, knän, ben eller ovanför huvudet. This Detta
device is only able to detect vitality from a short distance in most cases. enhet är bara kunna upptäcka vitalitet från ett kort avstånd i de flesta fall. But people having Men människor som har
exceptional abilities can measure their VQ level even from a distance of some 10 cms. exceptionella förmågor kan mäta sin VQ nivå även från ett avstånd på ca 10 cm. It's Dess
enough in these cases if someone looks at the device or "shoots" energy with the fingers nog i dessa fall om någon tittar på enheten eller "skjuter" energi med fingrarna
towards it and the wheel will start to rotate. mot det och hjulet börjar rotera. This can be achieved by only a few people. Detta kan åstadkommas genom att endast ett fåtal personer.
(Another device will be developed to measure distant effects which will be a much more (En annan enhet kommer att utvecklas för att mäta avlägsna effekter som kommer att bli en mycket mer
complicated one, but simple to use.) komplicerat, men enkel att använda.)

Page 8 Page 8
8 8
Summarizing the above we can say that the vitality quotient is our vitality value in Summera ovanstående kan vi säga att vitalitet kvoten är vår livskraft värde
comparison to the average value. jämförelse med det genomsnittliga värdet. The tests made on more than a thousand people show that Testerna görs på mer än tusen människor visar att
the average value is around 6 revolutions/minute. det genomsnittliga värdet är cirka 6 varv / minut. This is what we consider the average Detta är vad vi anser genomsnittet
persons' vitality level and this is when we say that somebody's vitality is a 100%. personers vitalitet nivå och det är när vi säger att någon vitalitet är en 100%. The vitality Vitaliteten
quotient shows the difference from the average, so if somebody's vitality quotient is 150% kvoten visar skillnaden från genomsnittet, så om någon livskraft kvoten är 150%
that means that the measured revolution number is 6x1.5 that equals 9 which is already a det betyder att det uppmätta varvtalet är 6x1.5 som är lika med 9 som redan är en
value above the average. värde över genomsnittet. On the other hand, if someone's vitality quotient is 50% the Å andra sidan, om någon vitalitet kvoten är 50% den
revolution number is 6x0.5, which equals 3 and this, unfortunately, is under the average. varvtal är 6x0.5, som är lika med 3, och detta är tyvärr under genomsnittet. Of Av
course, it is also interesting to measure how long this level can be kept by the individual, Naturligtvis är det också intressant att mäta hur länge denna nivå kan hållas av den enskilde,
because it happens many times that although someone reaches a very high score, he/she will eftersom det händer många gånger att även om någon når högt betyg, han / hon kommer
then get tired or, exhausted very quickly. sedan tröttnar eller utmattad väldigt snabbt. Some people are able to hold a middle or a high Vissa människor har möjlighet att hålla en mitten eller en hög
vitality level, ie revolution number, for a very long time, even for half an hour. But, be vitalitet nivå, dvs. varvtal, under mycket lång tid, även för en halvtimme. Men vara
careful not to measure yourself for a very long time, because it may exhaust you. noga med att inte mäta dig själv för en mycket lång tid, eftersom det kan uttömma dig.
It's not our aim that someone should make measurements very often or all the time with this Det är inte vårt mål att någon ska göra mätningar mycket ofta eller hela tiden med detta
device, because this can be tiring. The main aim of the device is to offer help in making enheten, eftersom detta kan vara tröttsamt. Det främsta syftet med enheten är att erbjuda hjälp att göra
changes in our life, that will increase our vitality level substantially and help us to be förändringar i våra liv, kommer att öka vår livskraft nivån avsevärt och hjälpa oss att vara
healthier and more competitive. It's not a big trouble if our VQ level falls under 100% for a friskare och mer konkurrenskraftiga. Det är inte ett stort problem om vår VQ nivån sjunker under 100% för en
few weeks. några veckor. We could be healthy still. It warns us take care of our health and to do as much Vi kunde vara frisk ännu. Det varnar oss ta hand om vår hälsa och att göra så mycket
as we can to bring our vitality at least up to the average level again. vi kan för att föra vår livskraft åtminstone upp till den genomsnittliga nivån igen.
In the following, we will summarize how the vitality can be increased and what effects make I det följande kommer vi att sammanfatta hur vitalitet kan ökas och vilka effekter gör
it increase or decrease. det ökar eller minskar.
How can the vitality be increased? Hur kan ökas vitalitet?
Let us see, in a nutshell, the most important factors that are affecting the level of our vitality, Låt oss se, i ett nötskal, de viktigaste faktorerna som påverkar nivån på vår vitalitet,
energy, productivity and competitiveness. energi, produktivitet och konkurrenskraft.
Sleep Sova
Probably the most important and simplest factor although only a few people know and Förmodligen den viktigaste och enklaste faktor även om endast ett fåtal människor känner till och
appreciate the real importance of sleeping. uppskatta den verkliga betydelsen av att sova. Not only the number of hours we spend sleeping Inte bara antalet timmar vi tillbringar sovande
is important, but also when we sleep. är viktigt, men också när vi sover. The measurements we made so far have confirmed the Mätningarna vi gjort hittills bekräftade
old rule that the most useful is to start sleeping at 9 o'clock at night, or 10 o'clock at the latest, gamla regeln att den mest användbara är att börja sova klockan 9 på kvällen, eller klockan 10 senast,
ie in the summer when the sun goes down. dvs. på sommaren när solen går ner. If we follow this natural ancient rhythm, the habit Om vi följer denna naturliga gamla rytm, vanan
built into our organism during many hundreds of thousands of years will favourably affect our inbyggd i vår organism under många hundratusentals år kommer inverka positivt vår
life. liv. We will be able to rest much more efficiently than if we had started our sleep after Vi kommer att kunna vila mycket mer effektivt än om vi hade börjat vår sömn efter
midnight and continued to sleep during the day. This natural sleeping rhythm is much midnatt och fortsatte att sova under dagen. Denna naturliga sömnrytm är mycket
more restful and replenishing. The simplest way to improve our vitality level is by re- mer vilsam och påfyllning. Det enklaste sättet att förbättra vår vitalitet nivå är av åter
establishing our resting periods, so it's worth starting with this. upprättandet våra viloperioder, så det är värt att börja med detta.
Relaxing exercises Avslappnad träning
Another very important factor is to learn and use relaxation methods. En annan mycket viktig faktor är att lära sig och använda avslappningsmetoder. Very old methods are Mycket gamla metoder är
available to replenish ourselves. tillgänglig för att fylla på oss själva. The most ancient method may be Indian yoga , but in the Far- Den äldsta metoden kan vara indisk yoga, men i den långt
East in China methods have also been discovered which replenish us with the combination of Öst i Kina metoder har också upptäckts, vilka fylla oss med kombinationen av
breathing and special exercises like Chi-Kung . andning och speciella övningar som Chi-Kung. It's important that after a short period of time Det är viktigt att efter en kort tid
we learn how we can bring ourselves into a stress-free status and through this fill our body vi lär oss hur vi kan sätta oss in i en stressfri status och genom detta fyller vår kropp
with energy. med energi. This can be done in a very short time, even in few minutes. Detta kan göras på en mycket kort tid, till och med i några minuter. (Numerous detailed (Många detaljerad
books, descriptions can be found about breathing techniques and meditational states). böcker, kan beskrivningar hittas om andningstekniker och meditationstillstånd). Medical Medicinsk
science or psychology nowadays can separate some functional phases of the brain. vetenskap eller psykologi numera kan separera vissa funktionella faser av hjärnan. On EEG På EEG

Page 9 Sidan 9
9 9
measurements the name of alpha state is used to indicate the mental state of relaxation and mätningar namnet på alfatillståndet används för att indikera den mentala tillstånd av avslappning och
energy replenishment. This roughly means that 10-11 Hertz of frequency can be detected in energipåfyllning. Detta betyder ungefär att 10-11 Hertz frekvens kan detekteras i
our brain if we examine its electric activity. vår hjärna om vi undersöker dess elektriska aktivitet. You can learn how to reach this mental state. Du kan lära dig att nå detta mentala tillstånd. For För
example, a simple easy-to-learn method is Silva's Mind Control . Exempelvis är en enkel lätt att lära sig metoden Silvas Mind Control. The ideal method could Den idealiska metoden skulle kunna
probably be a kind of combination of the mental and breathing techniques and according to antagligen ett slags kombination av de mentala och andningstekniker och enligt
our experiences this is the quickest way to replenish. våra erfarenheter detta är det snabbaste sättet att fylla. This is the reason why even our posture Detta är anledningen till att även vår hållning
will make a difference. kommer att göra skillnad. It is very important to sit with a straight back so that our lungs can Det är mycket viktigt att sitta med rak rygg så att våra lungor kan
fill up with oxygen and allow our oxygen supply to be perfect. Fyll upp med syre och låta vår syretillförseln vara perfekt. Hollow chests, stooping figure Ihåliga kistor, framåtböjd siffra
will make breathing and oxygen metabolism much more difficult and this will lead to low kommer att göra andningen och syremetabolismen mycket svårare och detta kommer att leda till låg
vitality level. vitalitet nivå.
Sports Sport
Sports are another type of relaxation and breathing exercise. Sport är en annan typ av avslappning och andningsövning. We're also able to improve our Vi är även möjlighet att förbättra vår
vitality level by playing sports. vitalitet nivå genom att idrotta. It is important to know, though, that it is not useful all the Det är viktigt att veta, men att det inte är användbar alla
time or to any extent. We are able to measure at what limit sports will recharge us, and tid eller i någon utsträckning. Vi har möjlighet att mäta vid vilken gräns sport kommer att ladda oss, och
over what extent it will be too tiring , where it decreases the vitality level dangerously by över vilken utsträckning det kommer att bli alltför tröttsamt, där det minskar vitaliteten nivån farligt med
overdoing exercises. sikta övningar. Ideal sports are: swimming, reasonable gymnastics, jogging, or tennis if Ideal sporter är: simning, rimliga gymnastik, jogging, eller tennis om
it is done in fresh air . det görs i friska luften.
The above viewpoints have considered the mental techniques and oxygen metabolism, so let Ovanstående synpunkter har övervägt de mentala tekniker och syremetabolismen, så låt
us now examine other factors, or circumstances that are effecting our vitality values. oss nu undersöka andra faktorer, eller omständigheter som verkställer våra hälsovärden. A en
majority of it will depend on our eating and drinking habits. Majoriteten av det beror på våra mat- och dryckesvanor.
Vitamins Vitaminer
It is best if you check whether you are getting the right quantity of vitamins. The best way Det är bäst om du kontrollera om du får rätt mängd vitaminer. Det bästa sättet
to do this is eating many row fruits and vegetables. att göra detta är att äta många rad frukter och grönsaker. Only use artificial products if you are Använd endast konstgjorda produkter om du är
unable to get natural food. oförmögen att få naturlig mat. Many vitamin supplements are available, you can try and see if Många vitamintillskott är tillgängliga, du kan prova och se om
your vitality level increases after the intake. din vitalitet nivå ökar efter intag. Sometimes the lack of one or two vitamins can Ibland avsaknaden av en eller två vitaminer kan
significantly lower your VQ level which is the easiest to recover by taking these vitamins. avsevärt sänka din VQ nivå som är lättast att återhämta sig genom att ta dessa vitaminer.
Trace elements Spårelement
The following problem of nutrition is much more complicated but very important. Följande problem kost är mycket mer komplicerad men mycket viktig. The De
question is how to insure the proper supply of trace elements. In our body there are more Frågan är hur man skall försäkra korrekt tillförsel av spårelement. I vår kropp finns det mer
than twenty thousand enzymes which regenerate our body and help our metabolism. än tjugo tusen enzymer som regenererar vår kropp och hjälpa vår ämnesomsättning. The De
enzymes are indispensable parts of the process that breaks down food. enzymer är oumbärliga delar av processen som bryter ner maten. They use very De använder mycket
important trace elements in relatively small quantities to function. viktiga spårämnen i relativt små mängder för att fungera.
In our food, we usually receive enough of the six main building bio-elements (hydrogen, I vår mat, vi brukar få nog av de sex huvudbyggnaden bio-element (väte,
oxygen, carbon, nitrogen, sodium, and potassium). syre, kol, kväve, natrium och kalium). There is a much greater problem in Det finns ett mycket större problem i
receiving and integrating the five auxiliary bio-elements (iron, magnesium, calcium, natrium, att ta emot och integrera de fem hjälp bio-element (järn, magnesium, kalcium, natrium,
kalium). Kalium). Illnesses can occur, for example, an iron deficiency which is quite frequent. Sjukdomar kan inträffa till exempel en järnbrist som är ganska frekvent. Most of Mest av
all the supply of bio trace elements can be a problem. alla leverans av bio spårelement kan vara ett problem. Modern agriculture produces plants that Det moderna jordbruket producerar växter som
lack the proper amount of trace elements that our bodies require. saknar rätt mängd av spårämnen som våra kroppar behöver. Being in favour of quantity Att vara till förmån för kvantitet
rather than quality we receive enough nourishment in quantity, but loose out in trace snarare än kvalitet vi får tillräckligt med näring i kvantitet, men förlorar i spår
elements. element. Industrial environmental pollution destroys our enzymes even if there were enough Industriell miljöförstöring förstör våra enzymer, även om det fanns tillräckligt
trace elements in our food. spårämnen i våra livsmedel. The heavy metals prevent trace elements to build in our body Tungmetallerna förhindrar spårämnen att bygga i vår kropp
due to this, they are extremely dangerous. på grund av detta är de extremt farliga. It's not enough just to receive the right amount of Det räcker inte bara att få rätt mängd
trace elements but it's also important in what kind of chemical bonds they enter our body. spårelement, men det är också viktigt i vilken typ av kemiska bindningar de kommer in vår kropp. It is det är
by no means all the same how many valences they have and in what compound they are built ingalunda alla samma hur många valenser de har och i vilken förening de är byggda
in. i.

Page 10 Sidan 10
10 10
Unfortunately, our present-day technical civilization produces extremely harmful substances Tyvärr, producerar vårt nuvarande tekniska civilisationen extremt skadliga ämnen
that could end up in our body blocking and making impossible the utilization of important som kan hamna i vår kropp blockering och göra det omöjligt att användningen av viktiga
trace elements. spårelement. As we have already mentioned the enzymes can only function properly if the Som vi redan har nämnt enzymerna kan endast fungera korrekt om
right quantity (18) and quality of trace elements such as silicon, manganese, cobalt, copper, rätt kvantitet (18), kvalitet på spårelement såsom kisel, mangan, kobolt, koppar,
zinc, selenium, bromine, iodine, bismuth, etc. are available in our body. zink, selen, brom, jod, vismut, mm finns i vår kropp.
But, some heavy metals such as lead, mercury, and cadmium prevent the above-mentioned Men, vissa tungmetaller, såsom bly, kvicksilver och kadmium förhindra ovannämnda
trace elements from incorporating into in our bodies. They cause disorders in the spårelement från införliva i våra kroppar. De orsakar störningar i
metabolism and the synthesis of protein doesn't function. metabolism och syntesen av protein fungerar inte. So, the build up of lead in our blood Så, uppbyggnad av bly i vårt blod
decreases the supply of oxygen, and it can cause permanent damage. It is very important to minskar tillförseln av syre, och det kan orsaka permanenta skador. Det är mycket viktigt att
have enough supply of trace elements and vitamins especially for people who live in har tillräckligt utbud av spårämnen och vitaminer, särskilt för människor som bor i
cities and in an industrial environment because of the air and soil pollution which cause städer och i en industriell miljö på grund av de föroreningar som orsakar luft och mark
our body to receive too much heavy metals. vår kropp för att ta emot för mycket tungmetaller. Unfortunately, in today's vegetables the quantity Tyvärr i grönsaker dagens kvantiteten
of heavy metals has increased dramatically. av tungmetaller har ökat dramatiskt. The thermal power stations have polluted the soil De värmekraftverk har förorenat marken
in many areas with acid in which case the right amount and right combination of trace på många områden med syra, i vilket fall rätt mängd och rätt kombination av spår
elements can not be absorbed in the plants. element kan inte tas upp i växterna.
Therefore, if our VQ level is less than 100% for a long time, we have to try more trace Därför, om vår VQ nivån är lägre än 100% under en längre tid, måste vi försöka mer spår
element supplements for a longer period of time. This will allow the storage of trace Element tillskott för en längre tid. Detta kommer att tillåta lagring av spår
elements to refill, and our enzymes and protein synthesis will improve. The quality of our element för att fylla, och våra enzymer och proteinsyntes förbättras. Kvaliteten på våra
enzymes is extremely important for our body's immune system . enzymer är oerhört viktigt för vår kroppens immunförsvar. The stronger our immune Ju starkare immun
system is, the higher our vitality level will be. Systemet är, desto högre vår vitalitet nivån vara. We have experienced, during the tests, that Vi har upplevt under de mätningar, som
people living in big cities and suffering iron deficiency or anemia, had their vitality level människor som bor i storstäder och lider järnbrist eller anemi, hade sin vitalitet nivå
often around 50%, but with a proper and successful trace element therapy within a few weeks ofta runt 50%, men med en ordentlig och framgångsrik spårämnen behandling inom några veckor
it rose above the level of 100%. den steg över nivån 100%.
Good supply of vitamins are also important during a temporary vitamin deficiency. God tillgång på vitaminer är också viktigt under en tillfällig brist vitamin. The best Det bästa
results can be achieved by a good supply of vitamin C. Vitamin C deficiency can be resolved resultat kan uppnås genom en god tillgång av vitamin C. Vitamin C-brist kan lösas
within a few days and this can result in 20-30% increase in the VQ level. inom några dagar och detta kan resultera i 20-30% ökning av VQ-nivå. There isn't a Det finns inte en
uniform dose to suit everyone, we have to experiment with ourselves to tell which is the enhetlig dos som passar alla, måste vi experimentera med oss för att berätta vilket är den
best daily dose. bästa daglig dos. It depends on the pollution of our area, on our lifestyle, work load, and eating Det beror på föroreningen av vårt område, på vår livsstil, arbetsbelastning, och äta
habits. vanor.
Diet Diet
Many argue about how much our eating habits influence the vitality level, and where should Många tvista om hur mycket våra matvanor påverkar vitalitet nivå, och där bör
we draw the line, for example: is the vegetarian lifestyle right? vi dra gränsen, till exempel: är vegetarisk livsstil eller hur? Many people say eating meat Många människor säger att äta kött
damages our health. skadar vår hälsa. Other nutrition experts say only the fat in the meat is bad for our health Andra näringsexperter säger bara fettet i köttet är dåligt för vår hälsa
and that you should only avoid becoming fat. och att du bara ska undvika att bli fett.
Measurements did not show that eating meat itself would damage your health or decrease Mätningar visade inte att äta kött själv skulle skada din hälsa eller minskning
your vitality level. din vitalitet nivå. But it's true that during digestion of meat the vitality level is low due to the Men det är sant att vitaliteten nivån under matsmältningen av kött är låg på grund av
fact that it's more difficult to digest meat and fatty food than vegetables. faktum att det är svårare att smälta kött och fet mat än grönsaker. Vegetarian food can Vegetarisk mat burk
be digested easier and more quickly and it could have a higher vitamin content. brytas ned lättare och snabbare och det kan ha en högre vitaminhalt. But, we also Men vi också
have a trap here, and that is if the plants are cultivated in a polluted area. ha en fälla här, och det är om plantorna odlas i ett förorenat område. Their lead content Deras blyhalten
can be extremely high which can be very harmful to our bodies. kan vara extremt hög, vilket kan vara mycket skadligt för våra kroppar. In practice we can not protect I praktiken kan vi inte skydda
ourselves against this, because it's not written on a carrot or broccoli that it contains heavy oss mot detta, eftersom det inte är skrivet på en morot eller broccoli som den innehåller tungt
metals. metaller. So, the only solution is to measure our vitality level and try to buy fruit or vegetables Så, är den enda lösningen för att mäta vår vitalitet nivå och försöker köpa frukt eller grönsaker
from a shop where there isn't factory pollution, a highway, or mines nearby where heavy från en butik där det inte finns fabriks föroreningar, en motorväg eller minor i närheten där tunga

Page 11 Page 11
11 11
metals pollute the soil. metaller förorenar marken. Vegetarians, furthermore, should take care that they get plenty of iron Vegetarianer, dessutom bör se till att de får massor av järn
in their food but this is difficult unless they take extra trace element supplements. i deras mat, men detta är svårt om de tar extra spårämnestillskott.
Ion level Ion nivå
This problem doesn't affect many people, but we should pay attention to the ion concentration Detta problem påverkar inte många människor, men vi bör vara uppmärksamma på jonkoncentrationen
in the air. i luften. People working in front of computers breath in air which contains a lot of positive Personer som arbetar framför datorer andetag i luft som innehåller en mycket positiv
ions, and this is not healthy. joner, och detta är inte hälsosamt. Today we can buy many types of ionisators. Idag kan vi köpa många typer av ionisators. Also we should let Vi bör också låta
fresh air into the room in order to increase the concentration of negative ions to a healthier frisk luft in i rummet för att öka koncentrationen av negativa joner för att en sund
level. nivå.
Disturbance zones Störningszoner
Thousands of years of experience show that on our Earth there can be zones that are quite Tusentals år av erfarenhet har visat att på vår jord det kan finnas områden som är ganska
dangerous to our health. If we lived in these zones over a long period of time it could cause farlig för vår hälsa. Om vi levde i dessa zoner under en lång tid det kan orsaka
serious illnesses. allvarliga sjukdomar. It's well known that it's not advisable to stay above underground water veins Det är väl känt att det inte är lämpligt att hålla sig ovan jord vatten vener
for a long period of time, to place our bed or desk there. under en lång tidsperiod, för att placera vår säng eller skrivbord där. A disturbance zone similar to water En störning zon som liknar vatten
veins can result from floor heating where warm water circulates through pipes under the floor, vener kan bli följden av golvvärme där varmt vatten cirkulerar genom rör under golvet,
also high-powered electrical transformers or high-voltage, long-distance transmission lines även kraftfulla elektriska transformatorer eller högspännings, långväga transmissionsledningar
can cause irritation. kan orsaka irritation. We call this electric smog. The device in itself is not capable of Vi kallar denna elektriska smog. Anordningen i sig är inte i stånd att
identifying these places, but our bioenergy level will decrease (if we're sensitive to this) in identifiera dessa platser, men vår bioenergi nivå kommer att minska (om vi är känsliga för detta) i
these places. dessa platser. So it's worth trying your VQ level near to your bed or working place. Så det är värt att försöka din VQ nivå i närheten av din säng eller arbetsplats. You might Du kanske
measure much lower levels in these small areas than the average. mäta mycket lägre nivåer i dessa små områden än genomsnittet. It's well worth trying to Det är väl värt att försöka
find out about harmful zones like these in our workplace or home. ta reda på om skadliga zoner som dessa i vår arbetsplats eller hem. Unfortunately, we can't Tyvärr kan vi inte
block these zones, as for now, so it's best to just avoid them. blockera dessa zoner, som för nu, så det är bäst att bara undvika dem.
Water structure Vattenbyggnads
Not widely known, but a very important factor in our vitality may be the structure of the water Inte allmänt känt, men en mycket viktig faktor i vår vitalitet kan vara strukturen på vattnet
we drink. vi dricker. It's thought of as a simple matter without any shape, or structure. Den är tänkt som en enkel sak utan vilken som helst form, eller struktur. The truth is Sanningen är
completely different, because water has a definite structure. The hydrogen molecules form helt annorlunda, eftersom vatten har en bestämd struktur. Vätgas molekyler bildar
a weak bound with each other and because of this they make smaller or bigger regular groups. en svag bunden med varandra och på grund av detta gör de mindre eller större regelbundna grupper.
Depending on the level of this organization the physical characteristics of the water will Beroende på graden av denna organisation de fysiska egenskaperna hos vattnet kommer
vary at a measurable extent. For example, the electrical conduction, surface tension, varierar vid en mätbar utsträckning. Till exempel den elektriska ledningen, ytspänning,
viscosity and dielectric constant will become measurably different even when the temperature viskositet och dielektricitetskonstant blir mätbart annorlunda även när temperaturen
and density seem to be the same, if we prepare water in different ways. och densitet verkar vara densamma, om vi förbereder vatten på olika sätt. For example, if we Till exempel, om vi
heat melted ice slowly to room temperature we'll receive a well organized and evenly värme smält isen långsamt till rumstemperatur vi kommer att få en välorganiserad och jämnt
structured water where many water molecules are connected to each other. strukturerat vatten där många vattenmolekyler är kopplade till varandra. This structure is Denna struktur är
very similar to the way water can be found in plants or other healthy living organs. mycket liknande det sätt vattnet kan återfinnas i växter eller andra sunda bo organ. We will Vi ska
receive a completely different, irregular structure of water when, for example, we heat får en helt annan, oregelbunden struktur av vatten när vi till exempel värma
water for a long period of time in a microwave oven and then cool it down to room vatten under en lång tidsperiod i en mikrovågsugn och därefter kyla ner den till rums-
temperature. temperatur. In this case the physical parameters of the water will be measurably different I detta fall de fysiska parametrar vattnet kommer att vara mätbart annorlunda
from the ones we mentioned earlier. från de som vi nämnde tidigare. It's interesting that the nuclear spin of the two hydrogen Det är intressant att kärn dragning av två väte
atoms in the water molecule also play a role in the structure. atomer i vattenmolekylen spelar också en roll i strukturen. It is useful when the rotation Det är användbart när rotationen
direction of both protons are the same, on the other hand it seems to be harmful if the rotation riktning av båda protoner är desamma, å andra sidan verkar det vara skadligt om rotationen
direction of the two hydrogen nucleus are opposite of each other in a water molecule. riktningen av två väte kärnan är mitt emot varandra, i en vattenmolekyl.
The structure of our drinking water definitely effects our vitality level. Strukturen på vårt dricksvatten definitivt påverkar vår vitalitet nivå. Nowadays, several Numera flera
electric or magnetic water-treating methods are developed by which, for example, the growth elektriska eller magnetiska vatten behandlande metoder utvecklas genom vilka, till exempel, tillväxten
rate of plants can be increased dramatically. hastighet av växter kan ökas dramatiskt. With these methods we can receive a better and Med dessa metoder kan vi få en bättre och
healthier water structure. friskare vattenstruktur.

Page 12 Sidan 12
12 12
One of the biggest advantages of eating raw fruits is that besides receiving vitamins and En av de största fördelarna med att äta råa frukter är att förutom att ta emot vitaminer och
trace elements we are getting a properly organized water structure, that will build into our spårämnen vi får ett ordentligt organiserad vatten struktur, som kommer att bygga in vår
organism much more easily. organism mycket lättare. It may not be accidental that we find disordered water structures Det kanske inte vara en tillfällighet att vi hittar oordnade vattenstrukturer
of completely different physical characteristics in cancerous lumps, and regular structures in helt olika fysiska egenskaper i cancer klumpar, och regelbundna strukturer i
the healthy tissues. friska vävnader. This is why we can try an instrument which can restructure water with Detta är anledningen till att vi kan prova ett instrument som kan omstrukturera vatten med
magnetic method. If we can't buy such an instrument, then we should eat as much fruit as magnetisk metod. Om vi inte kan köpa ett sådant instrument, så vi bör äta så mycket frukt som
possible. möjlig. It's good to know that raw fruits and vegetables are a lot healthier than the tinned Det är bra att veta att råa frukter och grönsaker är mycket friskare än konserverad
ones. sådana.
If we try the above methods we can increase our vitality level. The biggest improvement Om vi försöker ovanstående metoder kan vi öka vår vitalitet nivå. Den största förbättringen
will occur where we manage to solve our most urgent problems. If someone has got a low kommer att ske där vi lyckas lösa våra mest akuta problemen. Om någon har en låg
vitality level because of trace element deficiency, then the vitality level may increase vitalitet nivå på grund av spårämne brist, då vitalitet nivån kan öka
substantially by taking trace element supplements. huvudsakligen genom att spårämnestillskott. In other cases it might increase by having I andra fall kan det öka genom att ha
the proper body posture or natural sleeping rhythm. rätt kroppshållning eller naturliga sömnrytm. Unfortunately, there isn't an all-in-one Tyvärr finns det inte en allt-i-ett
recipe for everyone, because everyone is different and lives in different environments so each recept för alla, eftersom alla är olika och lever i olika miljöer så var
individual should find the best suited diet and lifestyle t hat help him/her to reach the individ bör finna bäst lämpad kost och livsstil t hatt hjälpa honom / henne att nå
highest vitality level, the best health, and maximum competitiveness. högsta vitalitet nivå, den bästa hälsa och maximal konkurrenskraft. It's worth taking care of Det är värt att ta hand om
our bodies because illnesses can be prevented this way and this is much cheaper than curing våra kroppar eftersom sjukdomar kan förebyggas på detta sätt och det är mycket billigare än att bota
an ill organism. en sjuk organism.
Other methods Andra metoder
There are other methods to increase vitality and we can combine a lot of them. Det finns andra metoder för att öka vitalitet och vi kan kombinera en hel del av dem. Interesting Intressant
effects and a reasonable increase can occur in the winter at the poor-light periods if we effekter och en rimlig ökning kan förekomma på vintern vid dålig ljus perioder om vi
receive light similar to sunshine in the right quantity, but color and aroma therapy can also motta ljus som liknar solen i rätt mängd, men färg och aromaterapi kan också
affect favorably our mood. inverka positivt vårt humör. Our favorite music can help a lot, too. Vår favorit musik kan hjälpa en hel del också. It's worth trying a foot Det är värt att försöka en fot
massage of the reflex zones of the sole for it's highly regenerating effects. massage av reflexzoner för tunga för det är starkt regenererande effekter.
Vitality : No Maximum Vitalitet: Nej Maximal
What can be considered the maximum health? Vad kan anses vara maximal hälsa? There isn't an upper limit, but we can be very Det finns inte någon övre gräns, men vi kan vara mycket
satisfied if we manage to go above the 200% VQ level, into the field of green LEDs nöjda om vi lyckas gå över VQ nivån 200%, i området för gröna lysdioder
because that is an overwhelmingly good result. eftersom det är en överväldigande bra resultat. It's good if we're somewhere between 100- Det är bra om vi är någonstans mellan 100-
200% and it isn't serious if we fall below 100% for one or two weeks after having a hard time. 200% och det är inte allvarligt om vi faller under 100% för en eller två veckor efter att ha en hård tid.
But we have to take care of ourselves if we're under the 50% level for a long period of time Men vi måste ta hand om oss själva, om vi är under nivån 50% under en längre tid
because it means reduced productivity, stamina, endurance and more or less serious illnesses eftersom det innebär minskad produktivitet, uthållighet, uthållighet och mer eller mindre allvarliga sjukdomar
might develop. kan utvecklas. Or, this could be the first sign of an illness developing. This device is for Eller, kan detta vara det första tecknet på en sjukdom utvecklas. Detta är anordning för
prevention, because it shows the upcoming problem, or disorder before any organic förebyggande, eftersom det visar den kommande problem eller störning innan någon organisk
symptoms or changes occur. symptom eller förändringar inträffar.
Quite often we can experience days before the flu or fever would occur that our VQ level Ofta kan vi uppleva dagar innan influensa eller feber skulle inträffa att vår VQ nivå
drops dramatically. sjunker dramatiskt. After the recovery about 3-4 days are needed for our body to regenerate Efter återhämtningen behövs ca 3-4 dagar för vår kropp att regenerera
and the VQ level to rise nearby 100%, but to reach that or pass over it would take about one och VQ nivån att stiga i närheten 100%, men för att nå det eller passera över det skulle ta ungefär en
more week. On the days when your vitality level is low, don't do any exhausting physical mer i veckan. De dagar när vitalitet nivån är låg, inte göra något ansträngande fysisk
or mental exercises, don't make important decisions or go on tiring drives, if possible, by eller mentala övningar, inte fatta viktiga beslut eller gå på tröttande enheter, om möjligt, genom
this you can avoid trouble in the future. detta kan du undvika problem i framtiden.

Page 13 Sidan 13
13 13
The effects of the brain hemispheres Effekterna av hjärnhalvorna
Usually the healthy and good situation is if we perform at roughly the same vitality level with Vanligtvis hälsosam och god situation är om vi gör på ungefär samma vitalitet nivå med
both hands one-by-one, but this can only be reached by a few people. båda händerna en i taget, men detta kan endast nås av ett fåtal personer. Most of the time we can För det mesta vi kan
only pass the 100% VQ level with one of the hands. bara passerar VQ nivån 100% med en av händerna. With the other one, quite often, we only Med den andra, ganska ofta, bara vi
reach a level below average. nå en nivå under genomsnittet. During the tests, we experienced that the left hemisphere is Under testerna upplevde vi att den vänstra hjärnhalvan är
more active in people who manage to get higher scores with their right hand. mer aktiva i människor som lyckas få högre poäng med sin högra hand. The left Vänster
hemisphere usually does the analytical functions and here we also find the center of halvklotet brukar de analytiska funktioner och här hittar vi också centrum för
speech. This is why we experience lower vitality level during a conversation, as part of our tal. Det är därför vi upplever lägre vitalitet nivå under ett samtal, som en del av vår
energy is used to form and control our speech. energi används för att bilda och styra vårt tal. Usually people who's profession needs Vanligtvis människor som är yrke behov
concentration and an analytical mind will achieve higher VQ level with their right hand, for koncentration och ett analytiskt sinne kommer att uppnå högre VQ nivå med sin högra hand, för
example engineers, scientists or chess players where scrupulous and logical thinking is very exempel ingenjörer, forskare och schackspelare där noggrann och logiskt tänkande är mycket
important. viktig. Other people will achieve higher results with their left hand, because their right Andra människor kommer att uppnå högre resultat med sin vänstra hand, eftersom deras rätt
hemisphere is the more active one. The characteristics of the right hemisphere are hemisfären är den mer aktiva en. Egenskaperna hos den högra hjärnhalvan är
intuitive thinking, artistic and holistic viewing. intuitivt tänkande, konstnärlig och holistisk visning. The right hemisphere is usually more Den högra hjärnhalvan är oftast mer
developed with females. utvecklas med honor. It is also characteristic to reach higher scores by using the left hand Det är också kännetecknande för att nå högre poäng genom att använda den vänstra
for left-handed people. för vänsterhänta personer. It was a general experience that higher scores could be measured with Det var en allmän erfarenhet att högre poäng kunde mätas med
the more open, friendlier and positively thinking people than with the shy pessimist ones. Our de mer öppna, vänligare och positivt tänkande människor än med de blyga pessimist sådana. Våra
personality signs relate back to our health so it's worth becoming more friendly and happy personlighet tecken ihop tillbaka för vår hälsa, så det är värt att bli mer användarvänliga och glad
because these functions are also controlled somewhere in the right hemisphere. eftersom dessa funktioner styrs också någonstans i den högra hjärnhalvan.
Vår Erfarenhet VISAR attR framgångsrika affärsmän HAR Fatt sv Hög VQ Nivå, Mycket OFTA
över 200%. Bada deras halvklot ÄR Aktiva and Väl avvägd, SÅ bada deras
Händer gerar ungefär The same VÄRDE. Personer Med skarp analytisk Formaga as
matematiker, schackspelare, målare Eller musiker as specialiserat sig in konst kan-leva In Ett Väl
utvecklade halvklotet. för affärsmän håla intuitiva skicklighet ÄR Mycket Viktigt as ÄR
belägen jag håla högra hjärnhalvan, män also Den analytiska skicklighet as ÄR Typiskt för Den vänstra
hemisfär. SA de kost Bara BLI framgångsrika Om de Använder bada hjärnhalvorna Lika.
Vi-Brukar saga attR Det ÄR meren hälsosammare attR Utveckla bade hjärnhalvorna, eftersom
from deras samarbete and harmoni Stora framgångar and Hög Kreativitet Kommer attR uppstå. Den
verklig framgångsrik personen Använder intensivt bade AV hans / Hennes halvklot and Han / Hon ÄR also sv
behå ägare AV hans / Hennes Kropp.
UR Vår hälsa, Kan vi saga ATT Det Räcker Om Någon Kan Nå sv 100% VQ
Eller Något Större FÖR NÅGRA minutes Med sv handen. NATURLIGTVIS ÄR Det Bäst about Det kan-Vara
uppnås Med bada händerna.
Hög vitalitet ÄR Inte Ett Mål i sig, utan Ett medel, en Möjlighet för En fylligare and Friskare
life. liv.
Rotationsriktning
Väldigt fa kost Påverka inriktningen in rotationen AV hjulet Med deras Sinne. Detta ar
sv särskilt Svår psykisk Aktivitet as kräver sv skarp koncentration. manga människor kan-
FÖR ATT Stoppa hjulet Med Sina tankar Närs De Vill and sedan påskynda håla Igen. fa kan-
GÖR hjulet ROTERA jag Olika riktningar beroende In deras Vilja, Ännu Farré kost Göra
hjul in Två Enheter roterar I SV vald riktning Med Två Händer Separat. This Kompetens ÄR
Mycket Sallan inst and kost Bara Nås AV Långa intensiva mentala övningar. Folk as
Har this Formaga and skicklighet ÄR Ansvarig FÖR ATT FLYTTA synd Egen Energi och I Princip Kunde
laka Andra.

Page 14 Page 14
14 14
4. Kort historik AV Energin i livet
I Den energi as VI mater vitalitet HAR VARIT Väl kant enligt Mycket lång tre gånger dagligen i
civilisationens Historia och Det ÄR Mycket Svårt ATT hitta sv plåtar where Det Inte har under använts FÖR attR laka
purposes. ändamål.Etno Forskare funnit Spår av läkning Med this TYP AV energi intetsägande
manga stammar Tros Vara primitivt i Australien, Sibirien, from Pacifics till Amerika, and
Africa. Afrika.Eftersom This Energi Finns i alla jag Mindre Eller Större mängder, and eftersom
VI kan-vidarebefordra Det tills varandra jag VISS utsträckning, Det ÄR kant FÖR Att vara håla äldsta and En sorts
EFFEKTIV "medicinsk" behandling.
Den Hade Ett Namn i alla kulturer. I Indien KallasPrana, i Kina, Ch i, män Det ÄR also kant
AV alla Andra gamla kulturer. Healing Med bioenergi is a utbredd mänsklig Formaga. I
antiken Dess betydelse erkändes i Kina and Indien ungefär ungefär samtidigt.
Jag Indien, arbetade Yogierna ut övningar FÖR attR Öka energi GENOM meditation and Andning
övningar. Ännu Större Effekter HAR uppnåtts i Kina GENOM attR kontrollera and Styra This
Energi. Akupunktur kost nog ledas Tillbaka till webbplatsen energi eftersom Det jag vissa torv Punkter G Var
Kropp boxar mer AV Det en i Andra.
Enligt mätningarna Det Kom till Ljuset as håla största energi from håla Mänskliga Kroppen ÄR
frigörs from områden Där boxar Mässor AV akupunkturpunkter, Medan Mindre Aktiva områden
Där boxar ENDAST Ett ödesdigert Eller Inga AV DEM. Vi Antar ATT den energi SOM GÖR hjulet
ROTERA ÄR förmodligen densamma as håla Ett sprids GENOM akupunkturmeridianerna. Jag Kina,
Manar t Hans energi Har Inte använts Bara Nämnden för ATT laka, män also Nämnden för ATT slåss. DETTA ÄR den SÃ
kallade "Mjuka" kampsport (Wu-Shu) Där fienden Kan besegras Utan Någon Fysisk
Kontakta, Helt Enkelt Med en energi "shoot". vissa torv Delar AV Kroppen Kan härdas in This SATT
SÅ mannen Klarar Extremt Starka Träffar. This kampsport ÄR okänd Utom i Kina,
Vilket Gør Det ganska Otroligt and Svårt ATT föreställa sig.
In this träsnitt from 1591 härskare AV Skottland Leder Agnes Sampson och hennes
anhängare "Trolldom rättegång. In Den Tiden använde de kraft, slå dem ATT bekänna.

Page 15 Page 15
15 15
Jag Europa var this Metod FÖR läkning Känd enligt Det Romerska riket as Ett Av de medel
ATT Hårda. Om vi öppnar Bibeln nya testamentet, alla Fyra evangelierna Skriver about Helande GENOM
Tryck på AV händerna. Here ibland Kallas "Power". Aven Bibeln beskriver This
fenomen Inte Bara as sv exceptionell Formaga Gud FÖR apostlarna and deras
lärjungar används also Nämnden för ATT laka. Med spridningen AV den Kristna tron, HeLa Europa Fick Veta
Om this energi, män under medeltiden förändrades Meds sv omvänd kurs.People Personer
SOM Hade Mycket mer energi, av Någon anledning Eller Annan, an den genomsnittliga betraktades
ibland as häxor. Och Trolldom var sv straffbar Brott enligt inkvisitionen.Two Två
Saker kost Handa i DET here Fallet:. de Brandes till Balet, Eller torterats Män i vissa torv falla
de lyckligt lottade förklarades as helgon. Om du Läser Samlingen om liv
Helgon, träffas ganska OFTA Effekter, tillbud Eller paranormala fenomen as FÖR Säker
Hade orsakats of this typen AV bioenergi.
Tyvärr, tusentals människor kan-HA Dott i Europa Bara FÖR attR de Hade dessa
Kapacitet. Inte Bara in Grund AV Hög Bioenergi Nivå, did de brinner in bal, män
ibland FÖR enviousness Eller FÖR vissa torv ideologiska skål. Män massør AV människor hamnade in
prov FÖR Trolldom FÖR attR laka Med bioenergi. Medan prelater and Kungar var
"officiellt" besatt Med webbplatsen Formaga (de använde this Metod Nämnden för ATT skicka sin makt och Formaga
till dem i enlighet med deras befäl) för Vanliga människor Det Inte tillåtas ATT utöva dessa
förmågor.
De åtalade människor manga ganger erkände, EFTER ATT ha blivit slagen, Att de kysste Satans
Botten in Häxa sabbat. träsnitt from 1626.
Numera also Det fortfarande sv HEL del rester Av de förföljande and Rädsla, available I dag Naturliga
vetenskap förnekar officiellt förekomsten AV This fenomen. Jag Början AV moderna
Ganger Mesmer började ta itu Med this Metod FÖR magnetisk läkning Igen i Europa.In his I hans
falla metoden FÖR attR överföra Energi och hypnos fortfarande blandades Samman. Hypnos Kan
Effektivt användas FÖR attR frigöra håla Eller FÖR attR Öka Kraften i Det.
Den vitalitet Eller Energin i livet ÄR närvarande Överallt runt håla Mänskliga Kroppen Med sv variabel
Intensitet. This Brukar Kallasaura. vissa torv människor (EFTER ATT utöva en HEL del) Kan kanna
fördelning AV This energiområdet and förlita sig in this de kost BERÄTTA Med mer-Eller Mindre precision
Vilken Sjukdom Andra Lider AV, Helt Enkelt GENOM ATT kanna Där ÄR Det energifält svagare Eller
Starkare runt den Mänskliga Kroppen. GENOM ATT ersätta, påfyllning den saknade energi, Kan Störningar Vara
utvinnes åtminstone för En kort tre gånger dagligen och sjukdomar Kan botas.

Page 16 Page 16
16 16
In this Tyska träsnitt from 1580, Kan vi se Hur slagruta användes i
ova. Mannen i vanten AV bilden, jag bakgrunden, skär färsk kvist.
Jag DET Övre vänstra Hornet Håller man gående Y-formade kvist i Handen, ar This
Positionen Närs Ingenting har under påträffats. Kvisten i händerna in Mannen i
karda, Plötsligt Vander ner -. Vilket innebär ATT Något Har hittats Utöver This Har vi
se grävning AV sökningen Spåret. Slutligen, När Det nedre Delen AV bilden, den
Granskning av resultaten sker.
Relation to dowsing
Det har under VARIT kant under EN lång Tid att Med Hjälp AV-håla SÅ kallade "slagrutan"
jordiska Vatten kallande, Kan ådror malm, grottor, Eller Dolda Kablar detekteras.Many Många
Methods ÄR Kända och Vi kan-saga attR ungefär hälften av befolkningen ÄR känslig FÖR
dessa Effekter Vid en Mindre utsträckning. ENDAST 1-2% AV oss ÄR känsliga Nämnden för This i förvar utsträckning,
män Inte alla vet about this Formaga. Inte Mycket hörs OM Det, and ENDAST Ett Fatal
prova Det i praktiken. Våra testare VISAR hittills (available about This var Bara matt In Ett fatal dussin
personer) attR ENDAST De Ar känsliga Vars vitalitet Värdens ÄR enligt genomsnittet and Har sv
Sjukdom Eller problem AV Något slagg, Eller de Vars Livskraft ÄR Långt ÖVER genomsnittet. De
as ÄR känsliga FÖR Störningar Zoner Bo I Det röda Fältet Eller Nå det gröna Fältet in
skala. Dessa Två Grupper AV människor Kanner geopatogen zoner, underjordiska Vatten kallande, and
Dolda Kablar In Ett Annorlunda SATT.
Etnografer Har samlat manga detaljer Inte Bara Om Helande Med Bioenergi Eller
shamanism, män also about dowsing. Det var nödvändigt efter många flytt stammar Att Veta
DAR Vatten kan-hittas enligt Marken.
Det ÄR Mycket Viktigt ur Kommersiell synpunkt as Med dessa förmågor vi kan-upptäcka
gruvor and kallande malm i jord. Jag medeltiden and Början AV modern
tider da geologi var Bara en nyfödd vetenskap, this METOD används Överallt. AVEN
idag i Fjärran Östern, Ar experter Med dessa Funktioner OFTA används FÖR ATT lokalisera husen
Jag Sadana områden where skadliga Zoner integre påverkar Vår Kropp energetical balans.

Page 17 Page 17
17 17
In this koppar träsnitt from 1666 håla Berömda Irländska botemedel Valentin Greatrakes kost
SES arbeta. did Mycket Sallan de VISAR Vanliga människor In Ett sådant Positivt SATT, Det
praktik AV attR laka Med energiöverföring var Ett privilegium FÖR adelsmän as
besatt this Formaga "officiellt".
Lat oss se Bara en utan En sorts karakteristisk Historiska Applicability in Hur Viktig rulle i
SKAPA Dagens Moderna Industri this Formaga HAR spelat. En Av de viktigaste aktivister jag This Lokalitet
var en fransk adelsman as heter Jean de Chastelet, baron AV Beausoleil. Han föddes i Brabant
omkring 1590. I Stället FÖR attR Gå Med i Armen as människor Med Hans Bakgrund did, Valde Han
vetenskap as Han Blev engagerad i. Senare Blev Han sv certifierad mineralog. Med
Hjälp AV dowsing Han upptäckte manga Nya gruvor i Frankrike, Ungern, Tyskland, Italien, Spanien
and Sverige. This bidrog gruvan and stålindustrin attR utvecklas and Blomstra. Baronessan
Aven hjälpt sin man jag hans Arbete. Tillsammans Ligger Cirka 150 mindre i Frankrike bara,
NÅGRA AV dem ÄR fortfarande i bruk i dag.
Jag dessa Dagar jag Frankrike fanns Det NÄSTAN ingen brytning alls and Landets naturrikedomar var
Djup i marken outnyttjad. Senare, jag syndar dagbok Baronessan Kunde saga Väl motiverat ATT
HON did sv fö Tjänst to Frankrike, Precis as håla Jeanne D'Arc did innan.
Paret spenderade 300 tusen livres, all synd förmögenhet till Sina forskningar, Vilket var sv
Stor summa Pengar in håla Tiden. NATURLIGTVIS, Ett Stort antal anställda Alltid hjälpt DEM
Enligt Sina Dyra Resor. Förutom This Aven de anställda femtio Tyska and tio
Ungerska gruvarbetare attR Göra utgrävningar. Paret Ficks Något jag gengäld för Alla Pengar
and ansträngning de investerat. Vinster gjordes Närs Gruvorna var i hela produktion, män de
"Bara" öppnat dem. NATURLIGTVIS skulle de ha skaft Att se NÅGRA Ekonomiska fördelar i
återvända, män This skedde Inte. Närs de korde slampa in Pengar, Vande de sig till den
Regerings Med FLERA förfrågningar and Anteckningar, Allt förgäves.

Page 18 Page 18
18 18
In this träsnitt from 1837 den Brittiska härskare Charles II praxis "officiella" healing.
Aven den Franska härskare var skyldig ATT Göra healing, föreskrivs AV domstolen etikett in
vissa torv ceremonier. Healing AV Vanliga människor förbjöds Eller hindras SÅ Länge
"officiella" Helande Inte blekna Bort from Hovet etikett.
Med regeringstjänstemän and adelsmän boxar var Aldrig Landets intresse as kom Forst, män
Sina Egna själviska girighet and intresse as dikterade politiker and lagen i dessa Dagar.Some Några
byråkrater Såg Chansen ATT fa Pengar för undertecknande själva. Med lagen and slå in deras
sida, var Det Inte Svårt ATT Göra Det Med statsstöd. Paret var Helt Enkelt anklagas Nämnden för
Öva Trolldom and tjäna Djävulen. Kardinalen Richelieu Hade Någon Mening and Såg
Rakt GENOM Sina påståenden. Han Visste ATT den anklagade paret var oskyldig, män
NATURLIGTVIS anklagare Hade Stor makt, SA kardinalen integre ville NÅGRA problem för sig Själv.
Ingen Hade Ett ord till Förmån Nämnden för Fattiga and Ensamma Vetenskaplig par, available Om de GAV
Frankrike ENORM rikedom. Kardinalen Richelieu integre fa paret attR rättegången attR Göra
Det lättare för Hans Eget samvete, för OM domstolen Hade dömts Baronen och Hans hustru
Trolldom, skulle Det ha blivit straffad GENOM attR Brännås tills Balet. Utan Någon rättegång and
övertygelse Han skickade dem i Fängelse. Baronen hamnade i Bastiljen and Baronessan var
Satta Bakom galler i Vincennes delstatsfängelse. Den stackars paret Hade arbetat Med dowsing
Jag fyrtio år and jag Slutet de förlorade sin rikedom and Frihet, var deras liv förstört.They De
var Inte Bara separerade from varandra män from Sina lada also. Sv AV deras Söner besökte
Baronen i Bastiljen OCH för This var Han also inlåst. Det ÄR integre kant about håla Andra
Fyra barn var. Fängelset var Nämnden för svårt för Baronessan SÅ Hon dog år
EFTER 1642, DA HON fängslades. Baronen Kunde motstå förhållandena i fängelserna
ytterligare tre år När han dog. DETTA ÄR Ett Applicability in dumhet and otacksamhet
Människans.

Page 19 Page 19
19 19
Ledande Vetenskapliga personligheter försökt manga Ganger FÖR Att förstå and förklara dessa
extraordinära fenomen, and ATT hitta Ett Satt ATT mata dem. Den Franska Arago var
Den Första attR broms SATT jag this studie. Han undersökte sv Fransk flicka, Angelique Cotlin s
ovanliga förmågor jag februārī 1846. Hon Kunde FLYTTA Olika Objekt såsom
stolar and möbler. Arago Fann ATT this energi var liknande Elektrisk
energi in MANGA Satt, män Det var Ändå Något Annat, Det Hade ovanliga kännetecken.
Jag Fallet Med Ett antal personer, har boxar skrivits attR förutom deras Läkande Formaga de
ÄR also Möjlighet attR hitta gömda föremål. Den Mest intressanta exemplet in DETTA ÄR håla portugisiska
Donna Pedegache. Närs HON var Ett Barn som HON Visste Närs sv Kvinna bär Ett lada Väl
innan de første tecknen in Graviditet inträffade. Aven as vuxen Hon Kunde BERÄTTA Exakt var
Objekt doldes enligt Marken. En dag var HON på väg i Portugal Närs HON
stoppade bussen and berättade attR Det fanns en antik Skatt, Någon Slagg Väl inredda
handfat, trettio fot enligt Marken. Kronan Blev tillsagd and Närs de kom ut För ATT undersöka
bassängen var verkligen Hittat.
Som ni kan-se vitalitet ÖVER sv VISS Nivå kost ibland konstiga medföljande
fenomen as kost användas i Praktiken.
Under Andra Halvan Av 19-talet and Början AV 20-talet en Mycket
välkända tidsfördriv var bords deponering. Tiotusentals upplevt attR boxar
Fenomenet män Mycket fa var Djupt engagerade i Sin fysik. Many Många
missförstånd, bedrägeri and halvsanning Tillhör This fenomen.

Page 20 Page 20
20 20
Sv Annan grupp AV människor as HAR En sorts Hög Nivå AV vitalitet is a i VARs närhet
Objekt börjar röra sig utan attR röra DEM Eller Elektriska utrustning Störningar inträffar.This Detta
fenomen Kallas psyko Kinesis. Den vitalitet själva Mätaren Fungerar Med Hjälp AV psyko
Kinesis: vi flyttar Ett litet föremål, ratten i Medicinska enheten in This Satt, GENOM Våra tankar.This Detta
Lätta hjulet kost roteras AV NÄSTAN alla, män NATURLIGTVIS FLYTTA Större Objekt
This SATT kost ENDAST Göras AV Mycket fa människor Med Hög vitalitet Nivå. Detta ar anledningen till ATT
Moderna Vetenskapen har under Ännu integre accepterat möjligheten AV This fenomen. Under den Andra
hälften av Förra århundradet manga duktiga Forskare Har undersökt webbplatsen Fråga, SÅ en HEL del
uppgifter also tillgängliga. Eftersom dessa fenomen ÄR konstiga and extraordinära and utan människor
Med exceptionella egenskaper and förmågor ÄR Det Mycket Svårt ATT upprepa dessa experiment
Vetenskapen Inte accepterar dessa Erfarenheter, sa idag ÄR Det Mycket Svårt ATT fa tag in den gamla
registrera Eller Det ÄR Bara omöjligt.
Den Första Forskare undersöker This Ämne Mycket Nära and alla sidor var schweiziska De
Gasparin da engelska Crookes as Senare Blev Ordförande i Royal Society.He han
did Sina experiment Med den unge Skotten, DD Home. Dessa experiment var in
rörliga föremål Med Kraften AV tankar, män ibland observerade vitt and Blått ljus
strålar Kring Herr Hem När han var i Ett mörkt rom. De Kunde marka and Hora Ljud, Steg
and trumling, Eller Kanner sval bris.
Senare Elektriska experiment as Utfors AV Andra. Till Applicability, den polska professor
Ochorowitz experimenterade Med sv Kvinna VID Namn S. Tomczyk. De Märkte attR vissa torv Objekt
SOM-bollar började ROTERA and fortsatte attR röra sig available Närs de var NÄSTAN Helt
täckt AV en klocka glas Eller Något liknande. Män Närs Det var Helt täckt AV glas, den
rotation stoppas. I dessa fall, Hade en Stor friktion as Måste övervinnas and tyvärr
Forskare VID this tre gånger dagligen integre förbättra This experiment Tekniskt SÅ ATT kunna mata
förmågor i Vanliga människor, integre Bara de Med exceptionella Möjligheter. De var Nöjda
Med experiment as UTFORS Med NÅGRA extraordinära Psykiska Män and integre bryr sig about
dessa Typer AV förmågor i de Vanliga människorna. Aven Crookes Hade This i SITT Sinne för EN
Medan han GAV upp this linje AV Forskning.
Det ÄR Vart ATT nämna ATT available den Vetenskapliga paret, den Curies Gick i i Forskning AV This
fenomen. De genomförs Ett antal experiment män in Grund Av de svårigheter de
började Studera Ett Annat fenomen Tros Vara Något lättare attR forska about and sv
stabilare sv - Radioaktivitet.
Den Tyska Baron Schrenck-Notzing UTFORS de flesta AV forskningen about Elektroniska Effekter.
Han Märkte attR This energi förändrat Det Elektriska motståndet and magnetiska egenskaper
AV-Objekt. Dessa Effekter HAR MATTS Igen EFTER decennier, tills Applicability nyligen Med Hjälp
AV Amnet Nina Kulagina, en rysk Kvinna from Leningrad. Bilder tagna Medan
experimentera VISAR ATT Kulagina Kunde ROTERA ganska Stora Objekt, kompasser, Tillsammans MED
deras omslag. Män available jag Hennes falla ingen attampt gjordes FÖR attR Utveckla and förfina experimentet SÅ
attR kunna upptäcka Små Effekter. De var Nöjda Med Studien AV effekterna AV
FLYTTA Saker Med Enkla föremål as to händer, and Inte försöka Första
fenomen Exakt and utförligt.
MANGA AV oss Måste stalla frågan: "Vad gör webbplatsen litet hjul roterar" Vi har under
Redan besvarat frågan about vilka faktorer as påverkar rotationshastigheten, män Det ÄR also
Intressant and Viktigt Att Veta Vad Den verkliga EFFEKTEN ÄR as orsakar this rotation.

Page 21 Page 21
21 21
5. Historien om vitalitet Mätaren
This Enhet skulle ha utvecklats minST Hundra år sedan, available about Det Inte jag This
Elektronisk form. Allt var tillgängliga VID håla Tidpunkten FÖR ATT Göra Det and Att Veta This fenomen
well. väl. NATURLIGTVIS did Det Inte Handa and manga Andra Saker Gick ungefär same kurs. For För
Exempelvis har under de Flytande kristallerna glömts Bort jag över åttio år, as var penicillin FÖR tio
years. år.
Det var AV sv nedgången attR Jag började arbeta Inom This märkliga fenomen. Jag ihop examen as sv
Maskiningenjör as specialiserat sig in värmemotorer, Vid Tekniska Universitetet i Budapest.I jag
Hade studerat energiöverföring för Ar. Sen började Jag attR forska about energiöverföring
Problemet and hypotetiska Olyckor kärnkraftverk i Ett forskningslaboratorium jag
Ungerska Vetenskapsakademin. Boxar manga komplexa energiteknikk and momentöverföring
processer as Skall studeras here, SA Forskare Måste kanna till egenskaperna Hos de rörelser
OCH överföring AV alla Typer AV energi. Jag Senare Fick en Ph.D. examen i This Ämne. Med sv
ordentlig Forskning bärare FRAMFÖR mig, Jag vann Ett stipendium till Internationella Atomenergi
Byrån Hade jag Början AV 1980-talet. Jag arbetade sedan i Brookhaven National Laboratory,
i USA, till Ett and Ett halvt år.
Det hände Där enligt en kväll chatt, Att frågan about paranormala fenomen kom upp.
Liksom varje Forskare JAG Bara trodde In Fakta SOM Mina egna Ögon Kunde för sig Eller SOM skrivits
Jag Vetenskapliga journaler. Jag trodde Inte på DEN SÅ kallade paranormala fenomen. Jag sa ATT Det
var Bara en hallucination. Jag Blev förvånad Närs min fru, as var en nyexaminerad
matematiker and Bara skriva sin Ph. D. avhandling, berättade för MIG ATT HON ​​Såg en tabell tippa
Enligt Sina år in Universitetet. Hennes kurskamrater Hade provat Det FLERA Ganger in sv elevs
vandrarhem. Hon hävdade ATT ingen var otrogen, Verkade Fenomenet Att vara Äkta. Šā Jag Hade
Övervakad attR integre tro min fru Eller integre Acceptera Lagar NATURVETENSKAP. Jag var Inte Säker
Vilken du SKA välja. Jag var lite förvirrad, eftersom bada Alternativen skulle fa smärtsamma and
obehagliga konsekvenser in lång Sikt. Ändå Kunde Jag integre Acceptera existensen AV kättaren
Saker as de. Min Kollega H. Bruce Stewart, Sade en amerikansk matematiker Något
verkligen Viktigt Gang: "En riktig Vetenskapsmän skaen Aldrig avvisa Något odlar Han is a
Hundra Procent Säker in attR Amnet i Fråga ÄR sant Eller falskt. Han har under personligen
ta besväret attR objektivt kontrollera fakta, Gor Vetenskapliga experiment
Insamling AV-data. "
Eftersom de flesta Forskare Jag vägrade also attR Acceptera existensen AV paranormala fenomen, available about Jag
Ansett mig Vara Öppen. Förmodligen in Grund AV Det FAKTUM attR Universitetet du Var
Tryck i attR integre tro in Saker as dessa. Att vara förvirrad and Vill ta Reda in
sanning Jag började Göra sv del efterforskningar GENOM ATT SAMLA i experimentella data and beskrivningar AV
Observationer, se jag This Ämne. Jag trodde attR Jag skulle hitta manga motsägelser intetsägande
dem, SA Jag Kunde avvisa förekomsten AV dessa fenomen utan dåliga Känslor. Till min förvåning
JAG Ficks Reda in attR experimentella uppgifter and Observationer AV Olika fenomen from Olika
Tider and platser var desamma Eller liknar varandra, forskare and samlare AV
Erfarenheter träffade The same fenomen enligt liknande omständigheter and Kom till The same
slutsatser, available about de integre Visste about varandras Arbete. This fångade karda intresse, Jag
började tro ATT Det Måste Finnas Någon sanning Bakom This. bevisade De uppgifter as
fenomen Kan Vara sant. Män Det ÄR Klart OM DET fanns Ett fenomen as This SÅ also Det
nu OCH Det Kommer Att bli i Framtiden. SA JAG HAR arbetat FRAM en Enkel modell in grundval
Av de insamlade observationerna attR Göra Saker mer begriplig. Enligt förfrågnings this modell

Page 22 Page 22
22 22
this energi ÄR Mycket lik Elektricitet, män NATURLIGTVIS ÄR Det Inte alls The same sak. Det also manga
fundamentala skillnader Mellan El och this Energi. Allt material genomför this energi
Medan ur synpunkten AV Elektricitet vissa torvmaterial ÄR Goda Ledare and Andra ÄR
isolatorer. Det ÄR därför Ett glas Eller sv plast klocka Fungerar as sv Faradays bur, Det Vill saga about VI placerar
Objekt enligt sv Sluten klocka AV Något material, Ar Det Extremt Svårt ATT fA DEM ATT röra sig,
eftersom alla Våra energiflöden in Ytan AV Klockan, kost Det Inte Komma in.
From this Enkla modell, konstruerade Jag Ett experiment as ingen någonsin har under gjort tidigare.I jag
upptäckt attR sv Roterande Rörelse i vätska skulle Minska friktion and därmed Mindre Effekt
skulle krävas FÖR ATT FLYTTA Något. NATURLIGTVIS FINANSIELLA Oron har under also spelat en rulle i
utforma This experiment UT Måste Det Vara billigt nog ATT Bära Med manga människor.
Det enklaste Experiment för ATT Göra var Med en kopp Vatten och en platt tallrik. Enligt förfrågnings min
Förenklad Fysisk modell, Tänkte Jag attR about Jag fyllde Skålén Med Vatten skulle Det BORJA ROTERA
SOM vi Satta en AV Våra Händer runt den. Jag placerade Små föremål, Eller tunna aluminiumfolier in
vattenytan as kost visum synd Rörelse. Det fungerade, roteras vattnet. Män Att vara
osäkert about Det var in Grund AV värmen as strålar ut from min handen, Satte jag på handskar, Först Ett tunt sv sedan
tjockare, Vilket avsevärt skulle Minska eventuella värmeöverföring. Att vara sv expert in
Områdes värmeöverföring Jag Visste attR This skulle kunna orsakas AV värmeöverföring, män Vägen dit var
NÄSTAN ingen temperaturskillnad Mellan Ytan AV Handsken and Luften. Experimentet
var perfekt, vattnet roteras utan Möjlighet till Någon värmeöverföring.
Jag Mitten AV 80-talet började Jag en intensiv Forskning and försökte ut this mätning energiflödet in
dussintals Vanner Med mer Eller Mindre Framgång. De flesta AV DEM Kunde ROTERA vattnet.The De
hastigheten In rotationer berodde in Hur trött Eller passa de var and Hur Mycket de Kunde ELLER
Kunde Inte koncentrera mig. Temperaturen and storleken in deras handen påverkade Inte hastigheten
betydligt. Sedan did Jag hundratals kontrollexperiment Med handformade metalltankar.
Jag Kunde Fylla dem Med varmt Vatten och för sig about dessa varma tankar placerade runt Skålén Kunde
GÖR vätske dra. Med dessa handformade tankar, Jag Kunde Bara UPPLEVA sv vinkelhastighet
Högst 10% Av de Goda resultaten Med mannen. Aven about temperaturen in vattnet i Tanken
NATT 113 F, kroppstemperaturen Hos 113 F ÄR Inte möjligt. Temperaturen in Ytan
AV handen ÄR Mycket Sallan mer mottagare än 95 F, män oftast ÄR Det Cirka 90 F. SÃ EFFEKTEN AV Värme
överföring Kunde uteslutas.
Senare utformade Jag sv Ännu mer Exakt experimentet. Jag placerade Mycket tunna platinatrådar Ovan
varandra i en liten Glasskål ledde sedan Korta Elektriska Impulser GENOM dem. I DET here Fallet, Jag
använde en Speciell vätska i Stället Uthyres Vatten, en färglös förening as Blir brun Närs
Elektricitet Flyter GENOM den. In Grund Av de Elektriska Impulser leds GENOM platinatrådarna, den
Vatten Blev brun runt trådarna. Närs vätskan började attR ROTERA de Färgade delarna AV
flyttat Bort Vatten from ledningarna VISAR oss håla Exakta Rörelse Inuti vätskan.The De
Utvärdering av resultaten visade attR This fenomen integre Kunde ha orsakats AV vinden
Eller Värme. Jag upptäckte also Något Annat as Vetenskapen integre HAR Ett Svar på. Det
Motstånd AV vätskan Plötsligt förändrades Närs rotationen agde rom. This var Alltid sv
minskning AV Det Motstånd as integre Kunde förklaras Med Kända Effekter. Here ÄR lucka i
Moderna Vetenskapen.

Page 23 Page 23
23 23
Dessa fa Mätningar var inte nog för MIG Att vara Allt Säker, Jag behövde mer. Jag did glas
Lador and Satta Skålén Med vätskan Inuti SÅ attR vinden integre Kunde Påverka mina slutsatser. Jag did
experimentera in FLERA gymnasieskolor and available skot filmer In Det Med ca 500 elever. Det Kunde
Framgår ATT vätskan roteras Mycket Snabbt Med en tredjedel AV eleverna, en tredjedel AV dem
kan-ROTERA Med sv Hastighet in ENDAST 2 to 3 ganger jag håla Hastighet as kost Vara felet Gränsen FÖR
Mått. Och Med Den sista tredjedelen håla integre roterar alls, Eller Strax Innanför felgränsen.
Experiment Med fler människor visade attR de as En gång Kunde ROTERA vattnet
exceptionellt Väl, EFTER en väderfront Eller Närs bekymmer and problem påverkat dem, Kunde
Inte FLYTTA DEN alls. Närs deras problem löstes Eller fronten passerat, Kan de ROTERA
Vatten Igen. Bra väderförhållanden, sol and Goda humör did rotationen snabbare.
Anordningen visade in Ett Satt, Hur de Kande and Hur deras Allmänna Hälsotillstånd var.It was Det var
sv Intressant Upplevelse, EFTER regnet and molnen passerade förbi and solen började skina,
allas humör förändrats To Det Bättre and Det visade omedelbart i resultaten. AVEN OM,
In SÅ karta tre gånger dagligen temperaturen and luftfuktigheten, Eller temperaturen AV händerna,
Kunde Inte András Närs en Matbar utsträckning. This visade tydligt ATT boxar Något i
Mänskliga Sinnet as jag Grunden påverkar resultaten.
EFTER alla dessa experiment verkliga Natur och orsaken till dess rotationen fortfarande kvar sv
pussel, Jag Bara Kunde Inte bestämma Vilken typ AV en energiöverföring Kan Vara anledningen till Det.I jag
gjort beräkningar, män för vätskan ATT Nå en vinkelhastighet AV en varv per minut,
Vilket ÄR Ett bh Resultat, skulle Det behöva Vara Mycket salt. Magnetfältet Måste Vara sv
Hundra Ganger Starkare mottagare än Jordens, Eller håla personen as Måste hektar nedsänkt hans / Hennes handen
Jag vattnet, Och en Likström AV Dödlig Effekt skulle ha Haft ATT Floda Mellan Hans / Hennes
fingrar. Män ingen AV dessa Fyra Villkor uppfylldes enligt experimenten. SA, på ATT hitta den
Svar på This problem Någon hypotes skulle upprättas about Saker okända hittills.
JAG HAR visat attR This fenomen tills Ett antal karl fysiker. Alla AV DEM Hade NÅGRA Idéer,
män kontrollexperiment visade attR ingen Av de Kända interaktioner kost förklara Det FAKTUM ATT
this rotation. SA förblev obesvarade frågan, Medan Fenomenet Fortsatt attR
existera. för attR hitta svaret Jag behövde change Kurs och Göra experimenten officiellt Med sv
Större Stöd. Jag behövde ekonomiskt Stöd Eller utrustning FÖR attR fortsätta attR försöka
Lösa Det okända. Jag Vande mig till min chef as skickade mig till en gammal vän till Honom, en
Akademiker as Hade Avancerat tills biofysiker from sv kärnfysiker in about Det
time. tid.Jag litade in attR de dokumenterade resultaten Av de 500 experiment in filmer, videor and Foton,
de manga kontrollexperiment, OCH den experimentella motbevis AV argumenten from
motståndare skulle Vara tillräckligt Nämnden för ATT fa Tillstånd ATT fortsätta försöken. Män, var Han
Inte intresserad AV mina Resultat, EFTER Två minutes Han beordrade mig attR Sluta Göra This Arbete in En gång
and Göra Något Annat as tjänar bh Pengar and integre attR visum kardan Arbete och Resultat to
vem SOM Helst, as Redan Hade publicerats as en Forskningsrapport. (G. Egely: Experimental
Utredning AV Biologiskt inducerad Energi Transport Avvikelser, KFKI rapport, 1986-1994 / K)
Hans uppfattning var kort SAGT: "Jag Tror Inte ATT This available about Jag ser DET Med Egna Ögon, This
fenomen existerar Inte eftersom Det Inte kan, and Det Kan Inte existera eftersom Det Inte. "
Med undertrycka forskningsrapporten, Vilket undertrycka förekomsten AV Fenomenet, av
NATURLIGTVIS Var det Mycket Svårt ATT fortsätta Att arbeta, män Jag GAV Inte upp eftersom min
Vetenskaplig nyfikenhet tillät Inte mig ATT Göra Det. This fenomen Kan Inte utredas,
officiellt, available i dag. Jag Fick also alla straffet en Forskare Kan fa in Grund AV min
"oppositionell" beteende.

Page 24 Page 24
24 24
As grundforskning ÄR Mycket Dyra, försökte Jag hitta Ett Annat SATT ATT Jag Kunde använda Det jag
ova. Jag Antar ATT Det skulle Finnas en affärsman intresserad AV ATT Sponsra this typ AV
Forskning. experimentera Jag upphörde attR Göra Med Vätskor Paraply eftersom de var Svåra and besvärligt attR
genomföra and Behövs Nämnden för Att vara Mycket Exakt. Jag Gick in i Studien AV rotationen AV snabb
föremål, as ÄR Enklare and lättare ATT Gora. Mina Vänner and Goda bekanta hjälpte mig
eftersom Jag Bara integre Kunde Har försökt hundratals Olika hjul and Kullager alla AV-
Jag Själv. EFTER manga års experimenterande Med Början from håla første obekväma Primitiva modell
sist Jag did den Enhet as du haller i DIN handen i dag.
Alla Nya lager, tidigare and material för hjulet Måste Testas Med åtminstone Ett hundratal
människor Nämnden för Att se about Det var Bättre an den Andra, and ta Reda in vilka Förändringar as Behövs Nämnden för ATT
made. gjord.Dessutom var Jag Lyckas Göra en Mycket känsligare apparat, Där hjulet
Inte röra Någonting, utan Bara Svavar i luften. Män, Ar this version of anordningen ganska
Dyra, SA Det Kommer ATT användas as en medicinsk utrustning. (I Korta sträckor, män Alldeles intill
du Har DIN Egen bärbar Enhet The same känslighet.)
Jag lämnade i min patentansökan 1989. Det ÄR fortfarande närvarande i NÅGRA kontor orsakar sv
huvudvärk Nämnden för Kontors man. En AV dem vägrade ATT bevilja patent i den første körningen Säger ATT This
Medicinska enheten har under Redan Kant as sv kompass. Han var Inte särskilt Stors AV Det FAKTUM ATT
hjulet var Gjord av plast and Det innehöll integre Någon ferromagnetiskt material.
Andra Forskare and uppfinnare Har also träffat This fenomen, män de tyckte ATT Det var
Termisk Rörelse Eller Andra Kända fenomen as Låg Bakom Det. Inte sv originell i sig,
oupptäckt and oförklarlig hittills. Eftersom this Effekt ÄR Mycket svag, and Mycket Svårt
attR separera from Andra miljöeffekter, människor as integre veterinär Lagar energi
and värmeöverföring kanske Tror ATT Det is a Enkel värmeflöde fenomen. Män för mig, as
sv Forskare as specialiserat sig in Områdes FÖR energiöverföring, tills Synes SMA skillnader
Teoretisk betydelse Har visat utan tvekan attR This var Något nytt FÖR Vetenskapen.
ENDAST Ett ödesdigert experter ÄR intresserade AV Biologiska anomalier, SA Det ÄR ingen svacka ATT ingen
studerat This fenomen. Aven about ungefär Hundra år sedan Redan Allt var where
FÖR ATT Starta Forskning Inom This Lokalitet, män This skedde Inte Främst in Grund AV Fördomar.
JAG HAR försökt Att förstå Fysiken AV Fenomenet SÅ Djupt Jag Kunde.From the Från
Början Jag var Nyfiken på Vad as skulle HANDA about hjulet roteras runt en horisontell
axel i Stället för En vertikal Ett. EFTER tre år AV forsøk and misstag, Jag lyckades Lösa This
Problem med magnetisk Flytande. This Anordning Hade sv horisontell axel Med Mindre friktion, fortfarande
Ingen Kunde ROTERA Det, available OM Det Hade The same fina magnetlager SOM DEN Vertikala en.
This Enhet representerar moderna högteknologi. Deklarera This behöver Jag Inte Bara menar
miniatyr Dator inbyggd i Medicinska enheten, eftersom This fenomen inträffar fortfarande utan elektronik.
Män, ar högteknologi also närvarande i NALEN AV Lagret. Eftersom boxar SÅ Stort
trycket VID Toppen av stålnål, smälter injektionsnålens spets and rotorn roterar in This
smalt stål. trav enkelheten Vid første anblicken, manga tekniska problem Måste Vara
lösas och Vi lyckades Lösa DEM. Allt Jag ville var attR bevisa attR SÅ manga människor as
möjligt Hur Viktigt Energin i livet, Eller Vår vitalitet Ar. DETTA ÄR bemannar största Skatten,
Bonden för Vår hälsa. Sá ta handen OM Det, Spara Det OCH uppskattar Det. EFFEKTEN Kan Vara Med
us. oss.

Page 25 Page 25
25 25
Experiences Erfarenheter
Från tusentals provare sv HEL del Erfarenhet vanns. Det ÄR Viktigt ATT this Formaga
förbättras. Med övningar, meditationstekniker and GENOM ATT Change Vår Livsstil, Inom en
Kort TID ÄR Det möjligt attR Öka Det avsevärt. Det ÄR synd ATT Barn i Skolor integre
Lära Kanna dessa avkoppling and meditationsmetoder. Dagens skola Lär lada
Utveckla sin Fysiska Formaga, lexikal Kunskap Eller kombinations färdigheter, män de Hör
Ingenting about Andra värdefulla Funktioner i Sina Sinnen. Aven about dessa ÄR Lika viktiga i livet as
De ovannämnda förmågor. Det ÄR sant, Att män Aven intetsägande Vuxna also ENDAST Ett Fatal
as veterinär about dessa Möjligheter. Tur Eller Erfarenhet Lär DEM AV sv svacka.
MANGA experimentet as utförts i Stora Grupper Har visat attR personlighets Tecken ÄR
Viktigt. Extrovert, Positivt tänkande, aktiv, ledande typ eleverna Hade Mycket Högre
vitalitet Levels and skulle kunna behålla webbplatsen Nivå enligt en Langre period an de tysta, återhållsamma,
Tyst, negativt tänkande, blyga Klasskamrater. Erfarenheten visade Intressant FAKTUM attR goodwill
ser tonårsflickor påverkades AV deras Skönhet. Förmodligen Ficks de mer
uppmuntran, Eller positiva Tecken mottagare än Sina Mindre Lyckliga kompisar, SA de Hade Högre POÄNG.
In Ett märkligt SATT, did vitalitet integre Starkt beroende AV Betyg. AVEN Studenter med god
kvaliteter Hade vitalitet Värdens jag Allmänhet ÖVER genomsnittet and This tenderade Att vara Ännu Högre about
de spelade sport, var de Mest framstående Resultat as uppnåtts Inte Av de Goda eleverna.
Som SAGT VI HAR genomfört testare in tusentals människor, available about VI HAR gjort skrivit
affisch Jag ENDAST ca 1100 fall. Vår enhälliga Erfarenhet var ATT Svårt sjuka människor
Kunde knappt ROTERA hjulet (available about de Hade Hög feber - VISAR ATT Det Inte ÄR värmen
strålar ut from synd handen as flyttar hjulet), Medan healers Eller framgångsrika affärsmän Hade
Ett Högt varvtal, and Det fanns Inga undantag from this: ingen sjuk personen Kunde Nå en
Högt varvtal, röra about de Kunde Göra Det SIG-overaller; Medan Vibrerande personligheter as
var i bra blankett Alltid skaft sv Hög varvtal. Manga-manga upplevelser, and
tusentals Mätningar Äntligen övertygat mig Om att Detta ar en ursprunglig företeelse
Jag SIG and integre Någon formulär AV sv oavsiktlig tillfällighet.
JAG HAR upplevt de Högsta hälsovärden över 100%, Med elever as integre Kunde Alltid Passar
in Med de snäva Skolans Regler, män visade Stort intresse avgiftsbelagd Olika tidigare AV
meditationer and Hade Nära förhållande till Sina Vänner, tills handen Om dem, and Hade Karisma.If Om
de var Ett par meter from en as Bara Matt, var resultatet Definitivt Bättre.To Till
tala sanning, kan-de also Göra Det varre about Jag frågade DEM ATT Göra Det. Jag This falla, vitalitet
värdet in sv mätning Själv / Själv minskade i fö utsträckning. för attR producera This Resultat
De behövde integre röra håla Andra Personen, Det var nog ATT använda synd viljestyrka. Det here var
återigen en Viktig anledning för MIG ATT Acceptera Verkligheten AV This fenomen. Den visade also ATT
manga människor Har kant and alla AV OSS används this energi, available Utan Att Veta Det för en lång
tre gånger dagligen, fortfarande har under Det förblivit oförklarat. Vi-Har also försökt Att se about Två, tre Eller fler personer
Tillsammans kan-Nå sv Högre POÄNG mottagare än Separat, Det Vill saga about deras Livskraft sammanfattar. Till NÅGRA
utsträckning resulterande vitalitet Nivan var verkligen Högre, män Inte Signifikant. Som Vid Utsläpp
Batterier var anslutna parallellt. I vissa torv falla Två Eller tre personer Tillsammans natt en lagre
Nivå AV vitalitet mottagare än Separat, När de integre veterinär Eller integre Riktig varandra.
Interpersonell förhållande, Det blotta FAKTUM Någon Står bredvid Eller Bakom oss, Kan Påverka
resulterar avsevärt.

Page 26 Page 26
26 26
Jag Slutet, Bara FÖR sakens skalle nyfikenhet, lat MIG nämna ATT håla Högsta poängen nåddes AV
Erno Rubik, Uppfinnaren AV Rubiks kub Med sv tidigare version of this Enhet, Hade as sv skala
also ÖVER 24 ​​varv per minut. Hans BÄSTA Resultat var 35 varv / minut, Vilket is a
VQ-VÄRDE AV ca 600%.

Page 27 Page 27
27 27
6. Fortfarande Hjärnan GÖR saken FLYTTA ...
Fenomenet Med rörliga Eller Roterande föremål Med Kraften AV tankar kan-Inte hittas i
Fysik läroböcker Eller tidskrifter. vissa torv Forskare Anser attR This fenomen kan-reduceras tills
Fysiska Effekter Redan Kända. Generellt de misstänker ATT Det ÄR Termisk Rörelse. Män,
intensiva Exakta studier, and kontrollförsök HAR utan tvekan visat attR This
fenomen kan-integre orsakas AV magnetiska, Elektriska Eller värmeeffekter. Detta ar Helt Klart jag
de faller Närs Någon Har Ett VQ VÄRDE över 200%, eftersom fenomen inträffar available about
Handen ÄR täckt Med sv handske.
Vitaliteten Mätaren Kommer attR produceras also jag en Mer komplicerad, mer känsliga versionen, mer
lämplig FÖR medicinsk användning. This Anordning Kommer attR kunna detektera this Effekt available in avstånd AV
ca 1,5-2 meter, available about Någon Bara koncentrerar sig and stirrar in Det. Jag This falla also Det
Inte Fråga about Termisk Effekt, Ar Det Helt Klart Någon Annan formulär AV sv interaktion. Män Vad kost This
Interaction Vara?
Klart samspelet såsom Elektromagnetism Eller gravitationen kan-integre Leda tills attR
fenomen i deras formulär Tros Vara vetenskapligt Känd i dag. Dessutom, about Något
Kan Inte beskrivas i termer AV Kända interaktioner Da existerar Det integre - Det ÄR åtminstone Vad
NÅGRA AV oss Tror. Män naturen Fungerar integre This SATT. Det ÄR integre sv Mindre Eller Större grupp AV
Forskare SOM bestämmer Vad as Kan Vara and Vad Kan Inte. Jag naturen Allt är Naturligt available,
Saker as kost Verka onaturligt attR Det Mänskliga Sinnet. Glöm integre FÖR Ett Ögonblick attR VI ÄR
Behandlar Med håla Mest komplicerade Organisationen AV Materia. Vi-undersöker sv Intressant
funktionen AV Det Mänskliga Sinnet and integre Bara FÖR sakens skalle nyfikenhet. Den Mänskliga Hjärnan har under manga
okända and oupptäckta Funktioner, SA Det ÄR Inte en överraskning Om vi ​​moter Gammalt Olost
Problemet and gamla hemligheter jag This Lokalitet.
Ett AV-Hjärnans Mest fantastiska Funktioner HAR VARIT kant enligt sv Langré tre gånger dagligen i litteraturen
medicinsk vetenskap, Det Vill Saga boxar människor intetsägande oss Med genomsnittlig Eller mer mottagare än genomsnittet
Intelligens travar ATT ha knappast Någon hjärnvävnad. (R. Levin: AR DIN hjärna verkligen
Nödvändigt?, Science, vol. 210, sid 1232-1234, 1980.) Genomsnittlig människor Har en hjärna as
Vikter ca 3 lbs. Dessa exceptionella Män Eller Kvinnor har under Bara NÅGRA decagrams AV Det,
återstående volymen AV deras skalle ÄR fyllt Med ryggmärgsvätska.
-Jag Dessa människor, boxar Inga Spår av Hjärnans struktur, as Kan hittas i Andra.In I
Princip "varelser" Som dessa Kan Inte existera, män naturen "vet" mer mottagare än
Forskare as Studerar håla. för Att förstå This fenomen NÅGRA avgörande åtgärder Måste vidtas i
Forskning i naturen, män available DÅ vi Inte Forstar Helt Funktioner
Sinne.
Det ÄR Inte Helt Klart Ännu about rotationen Själv ÄR håla Grundläggande Effekt Eller ÄR Det Bara en bieffekt
AV En sorts djupare, mer Grundläggande fenomen. Runt Elektriska Trådar magnetfält
inträffa, Eller trådarna producera ljus VID upphettning. Allt DETTA ÄR Bara biverkningar AV Det verkliga
Fenomenet Elektrisk Ledning. Experiment Har visat, SA Långt, ATT OM boxar Ett Stort
Mängd Bioenergi as Kommer ut AV Någon, Håkan Andra biverkningar. Till Applicability,
Elektrisk ledningsförmåga and magnetiska egenskaperna HOS Objekt kan-förändras, Eller sv fotokemisk
Reaktionen kan-aga rom. Sv drastisk Förändring kost SKE I de Optiska egenskaperna Hos de föremål,
also The same kost HANDA Med deras struktur och soliditet.

Page 28 Page 28
28 28
Vad vi försöker saga ÄR ATT rotationen Inte ÄR den huvudsakliga EFFEKTEN, män sv bieffekt. Som vi
märkt, När el värmer upp en Elektrisk tråd, berättar värmen Mängd el
passerar, män värmen i sig ÄR Inte orsaken till uppkomsten AV Elektrisk ström. GENOM ATT Bara
undersöker trådarna värmer vi integre Första essensen AV Elektrisk ström.For this För detta
Därför Måste VI Söka djupare i Amnet FÖR ATT TA Reda In håla verkliga orsaken. Män Rätt
nu finländarna Det ingen anledning till Varför vi Bör Gå SÅ Djupt in i Amnet, eftersom DETTA ÄR Bara en
häfte Med Instruktioner. Inom NÅGRA år kost Det Vara möjligt attR Föra This typen AV energi
till liv in konstgjord väg, SÅ Tror Inte ATT Det ÄR hopplöst Att förstå This fenomen.
Forskningen Måste fortsätta and Bör hitta lösningen Någonstans i
struktur AV TID och Rum. Numera människor Tror ATT Världens ÄR Praktiskt Taget Tomma
Runt omkring oss, Med Andra ord, about from en given Volym AV utrymme vi tar Bort ärendet, t.ex. VI
suger ut Luften and kyla webbplatsen Volym ned till en Mycket Låg temperatur da Ska vi fa en
tomrum dar. Den Fysiska Verkligheten ÄR Helt Annorlunda. Vad vi Vill saga ÄR
Ingenting, Ett Vakuum, ar verkligen En sorts Tät Ämne bestående AV sv fö Mängd
Energi. förr i tiden kallades Det eter DÅ Physics glömt allt om Det enligt sv lång TID och nu
återgår GENOM "bakvägen" as Vakuum Energi. Nu Vakuum kan-exciteras i
MANGA SATT. Bara närvaron AV Elektriska laddningar Eller deras Rörelse Kan uppväcka Det, dessa
producera Elektromagnetiska fält. also närvaron AV Massan exciterar Det, and Det Kan Bero in
This ATT en gravitationsfält visum. also, rotationen AV elektroner, magnetism, Eller
organiserade rörelser i levande varelser kan-uppväcka Vakuum. NAR håla exciteras, vakuumet kan-
medföra Ett antal Förändringar as var okända FRAM tills nu Eller VI Kunde
beskriva dem Med Vår nuvarande Kunskap, män vi Har alla hopp Om att vi Ska kunna
Göra Det Inom sv Snar Framtid.
Möjligheten attR Spännande Vakuum Med rotationer Först talade about AV Einsteins
forskarassistent, den Franska Cartan. Män Det ÄR Bara numera ATT Vetenskapen Går djupare in
This Ämne. Vetenskapens historia har under Alltid VARIT SÅ here. Det var ständigt Nya
upptäckter i Naturen as Vetenskapen integre kost förklara. Det ÄR ingen överraskning attR naturen VISAR synd sanna
förmögenhet in den Mest komplicerade strukturen Hos materia, in de Funktioner i Det Mänskliga Sinnet, and
Det är här where vi fortfarande moter manga okända fenomen. This märkliga Ämne, Vakuum
kan-exciteras Inte Bara Med interaktioner, män also Med Något slagger geometriska förra.It Det
kan-integre Vara sv nedgången attR Pyramider spelat sv fö rulle jag Historien om manga människor.These Dessa
monument ÄR Inte Bara kultbyggnader, män de utlöser intressanta okända Biologiska and
Fysikaliska Effekter. boxar geometriska tidigare in vissa torv Kristna kyrkor as available Kan utlösa
positiva Effekter. Vetenskap vet inte dessa fenomen, Det Inte ENS Kanner Igen dem.
För deras uppenbarelse, har Inte Mycket ansträngning gjorts. Aven, Primitiva Mätningar in
Pyramider VISAR ATT boxar Mycket viktiga Fysikaliska and Biologiska Förändringar as Ager rum
ÖVER and enligt Toppen av dem. Dessa ÄR anslutna Med Olika excitationer AV
Vakuum. This super Tät and super vätska, män i vissa torv falla Elastisk Vakuum, Kan Foras
Jag svängning in manga Olika SATT. Om-This sker DÅ alla ovanliga företeelser
Händer. Granskningen of this substans lämnas To Vetenskapen about the Future, tills den SÅ
Kallas rymdteknik.

Page 29 Page 29
29 29
This lilla Enhet ÄR Unik, den første jag SITT slagg, massproducerade, SA ATT Ett brett Spektrum AV
människor kan-HA Möjlighet attR KOPA and använda håla regelbundet. NATURLIGTVIS Kan vi integre
överväga Pyramiderna as konsumtionsvaror, de var byggda FÖR exceptionella människor.From the Från
Vakuum, by synd excitation, VI Får sv Speciell partikel as Jag Antar Att vara bärare AV vitalitet.
Manga Tecken VISAR attR de magnetiska monopoler, Eller magnetiska Strömmen, ÄR ansvariga FÖR
dessa märkliga fenomen. Forskarna ÄR överens Om att magnetiska monopoles Bör Finnas. Paul M.
Dirac var håla første attR förutsäga This omkring femtio år sedan and sedan Dess Forskare har under VARIT
letar EFTER dem. De var Först hittades 1820, män sedan glömdes. dà Felix
Ehrenhaft, en österrikisk Forskare did banbrytande Arbete in This Lokalitet. Han var Mannen som
utarbetade mätningen AV elektronladdningen. Män i vetenskapshistorien, Var det
Amerikanskt,Millikan, as Ficks belöningen. Hans Namn var Inte glömt, till skillnad from synd
kollegas.
Från 40-talet and Framåt Ehrenhaft publiceras omkring Hundra Artiklar i kvalificerade tidskrifter
angivande AV Sina experimentella Resultat, män boxar Var Allt förgäves, did hans Samtida Inte Vara
intresserad AV Hans slutsatser.
Den Ryska, VF Mihailov, upprepade Ehrenhaft Mätningar mer Effektivt and
Exakt män hans Samtida Forskare Visste Inte hans Arbete Heller. Jag teorin, Mässor AV
särdrag Hos de magnetiska monopoles ÄR Kända. Exempelvis alla material genomför den, Det
förändrar de Elektriska, magnetiska and hållfasthet egenskaper Objekt. Den magnetiska Ström
medför The same Förändringar as observerats i Fallet Med paranormala fenomen. Om vi Kunde
producera mer magnetiska monopoler and magnetisk ström Med Ehrenhaft Metod, en HEL del
ovanliga and intressanta fenomen skulle BLI Vanligt and Normalt. Bioenergi, den
vitalitet and Andra ovanliga Saker skulle BLI tydligare FÖR oss.
Som ni kan-se vitaliteten Mätaren ÄR meren mottagare än Bara en leksak, ÄR Det Ett varningstecken. Det VISAR ATT
Det also fortfarande manga Saker okända Nämnden för naturvetenskap.

Page 30 Sidan 30
30 30
7. Internationella uppfinning utmärkelser
24. Salon International des Inventions, 1996, Genf - bronsmedalj
27. Salon International des Inventions 1999, Genf - bronsmedalj
INPEX 'XII International Invention Show 1996, Pittsburgh - guldmedalj
EUREKA, 45th världsutställningen AV uppfinningen, Forskning och industri
Innovation, 1996, Bryssel - bronsmedalj
EUREKA, 48th världsutställningen AV uppfinningen, Forskning och ny teknik,
1999, Bryssel - silvermedalj
Beijing International Exhibition Uppfinningar, 1996, Beijing - silvermedalj
Sunday Times Uppfinning Av The Year Competition 1997, London - silvermedalj
East-West Euro Intellect (Utställning AV uppfinningen, Forskning och innovation),
1998 Sofia - Guldmedalj

Page 31 Sidan 31
31 31

Page 32 Sidan 32
32 32

Page 33 Sidan 33
33 33

Page 34 Sidan 34
34 34

Page 35 Sidan 35
35 35
8. George Egely biografi
JAG föddes 1950 I Ungern and 1974 Jag förvärvat
min magisterexamen i maskinteknik AV
Värme Motorer Vid Budapest University of
Teknik och ekonomi. Jag var Främst intresserad
i forskningen Nämnden för överföring AV Värme och Energi,
as Jag fortsatte in Min första arbetsplats VID Atomic
Energy Research Institute from 1974 till 1990. Min
Arbetet fokuseras in studier AV möjliga scenarier FÖR
energiöverföring enligt kärnkraftverk
misslyckanden.
Jag beviljades doktorsexamen. AV University of Technology
och ekonomi år 1980.
Internationella atomenergiorganet beviljade MIG
Ett stipendium FÖR arton månaders Arbete VID Brookhaven
National Laboratory, USA alltså Mellan 1980 and
81 Jag did Forskning om konvektion teknik FÖR Kärn
Kraftverk and Publicerade manga Artiklar i frågan.
För Första Gången Hade Jag Möjlighet attR LASA about Naturliga anomalier såsom läkning AV
överlagring AV Handen. In håla Tiden awaked Medicinska enheten jag mig Att studera dessa okända
fenomen objektivt and Med Vetenskapliga Methods. EFTER ATT HA Läst Mycket about saken, in
återvänder to Ungern, bestämde Jag mig FÖR attR Jag skulle utforma sv mätanordning FÖR indikationen
Bioenergi, Den SÅ kallade livsenergin. (I kommunisttiden forskningen AV paranormala
fenomen stöddes Inte Sa Jag började Med Att studera Bollen blixtnedslag, en Naturlig
fenomen as orsakar liknande anomalier tills bioenergi. Mina Vetenskapliga Erfarenheter and
teorier OM Bollen blixtnedslag Publicerades i min bok: "boll blixt: Nyckeln till Fjärde
Dimensionera. ")
Det har under VARIT kant under EN lång TID as bioenergi HAR manga Effekter, såsom böjning AV
metaller, kan-håla modulera Elektriska egenskaper, Eller håla kost Påverka växternas Tillväxt. (Min Bok as heter
"Mystisk Forces- Titokzatos Er k" Publicerades første Gången 1990, Ar Andra upplagan 2004 about dessa
typ AV avvikelser.) Jag Tänkte ATT välja en åtgärd as skulle kunna användas as en Relativt Snabb,
Enkel and billig Metod FÖR attR Pavisa förekomsten and förlängningen AV bioenergi.
Därför Valde Jag Fenomenet also Det Bara Ett ödesdigert beskrivningar AV, män sv sak var
Säker In Det: vissa torv Objekt börjar cirkulera GENOM håla Effekt.
Första Gången Jag did experimentet Med Över 500 gymnasieelever. Jag Satte Vatten I SV BÄGARE as håla
försökspersonerna Hade attR Komma i rörelse utan fisical kontakt. Vi-spelade i experimenten in bandet
and as Ett Resultat AV This Har vi i Stort inst Hade bilden, as EFTER de förlängda experimenten ENDAST
Blev tydligare: boxar sv Sådan energi i Verkligheten.
Hädanefter vi utökat Undersökningar about mätning AV Elektriska ledningsförmåga also.
Vi-INSAG attR This also skulle kunna påverkas AV bioenergi. EFTER 10 års Arbete in
förfina mätprocessen vi lyckats Utveckla en bärbar Elektronisk Anordning för mass
produktion, kost Wich mata and Dokumentera livs- and Helande energi.

Page 36 Sidan 36
36 36
Vi grundade Egely Forskning och Utveckling Ltd. 1993.
Enligt Tiden, 1996 började Jag Ett Forsknings- och utvecklingsprojekt in energier as syftar till
utforskning AV miljövänliga and förnybara energikällor. I Samband Med this Egely
Ltd Har publicerat manga dokumentärer and tekniska böcker hittills.
Egely böcker:
Egely György: Titokzatos er k?
Egely György: Borotvaélen

Page 37 Sidan 37
37 37
Egely György: Bevezetés sv tértechnológiába 3.
Egely György: Bevezetés sv tértechnológiába 2.
Egely György: Tiltott találmányok

Page 38 Sidan 38
38 38
Egely György: Kitörés sv JOV Vara
Egely György: Parajelenségek (Elhalgatott találmányok)
Egely György: En titokzatos gömbvillám

Page 39 Sidan 39
39 39
Egely György:! Gömbvillám Sv Kulcs sv negyedik dimenzióban?
DUS Magdolna és Egely György: Titokzatos er k tudománya?
Hargitai Károly és Egely György: Kifordul sv térs

Page 40 Sidan 40
40 40
Egely György: En Kulcs sv negyedik dimenzióban?
Gyorgy Egely: Experimental Undersökning AV Biologiskt inducerad energi
transport anomalier