Översättningen av Hawthornes roman förefaller i stycken att vara en ordagrann överflyttning från engelska, utan närmare anpassning till svenskt språkbruk:

It consequently becomes imperative to make short work with most of the traditionary lore of which the old Pyncheon-house, otherwise known as the House of the Seven Gables, has been the theme.

Följaktligen är det nödvändigt att göra kort arbete med det mesta af de traditionella historier, för hvilka det gamla Pyncheon-huset, annars kändt som Huset med de Sju Gaflarna, utgör temat.